SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA
GRADA SUBOTICA
- V E Ć E –

Subotica, 28. decembar 2009. godine

Na osnovu člana 4. Pravila o radu SSSG Subotice, Veće SSSG Subotice na sednici održanoj 28. decembra 2009. godine, usvojilo je:

O D L U K U
O
ODRŽAVANJU IZBORNE SKUPŠTINE SSSG SUBOTICA

Član 1.

Izborna skupština SSSG Subotice održaće se dana ________________ godine u amfiteatru „Otvorenog univerziteta“, Trg cara Jovana Nenada 15.

Član 2.

Na Izbornoj skupštini razmatra se sledeći:

D N E V N I R E D

1. Imenovanje radnog predsedništva
2. Usvajanje Poslovnika o radu
3. Imenovanje radnih tela:
a) Verifikacione komisije
b) Izborne komisije
c) zapisničara i dva overivača zapisnika

4. Izveštaj Verifikacione komisije
a) verifikacija članova Izborne skupštine
b) verifikacija članova Veća i Nadzornog odbora SSSG Subotice novog saziva

5. Razmatranje i usvajanje dokumenata
a) Pravila o radu SSSG Subotice
b) Izveštaj o četvorogodišnjem radu SSSG Subotice
c) Izveštaj Nadzornog odbora SSSG Subotice
d) Programski zadaci za naredni petogodišnji period

6. Utvrđivanje liste kandidata za izbor predsednika i potpredsednika SSSG Subotice
7. Izbor predsednika i potpredsednika
8. Izveštaj Izborne komisije
9. Utvrđivanje predloga kandidata za nosioce funkcija u višim organima SSS.
10. Davanje razrešnice dosadašnjim članovima Veća i Nadzornog odbora SSSG Subotice

Član 3.
Uz poziv obavezno dostaviti Predlog poslovnika o radu Izborne skupštine, Predlog pravila o radu, Izveštaj o četvorogodišnjem radu SSSG Subotice,Izveštaj Nadzornog odbora i Predlog programskih zadataka za naredni period.

Član 4.
Prva sednica Veća održaće se nakon okončane sednice Izborne skupštine.

Predsednik

-----------------------------
Milan Popović

SAVEZ SAMOSTALNOG SINDIKATA SRBIJE
SAVEZ SAMOSTALNOG SINDIKATA VOJVODINE
SAVEZ SAMOSTALNOG SINDIKATA GRADA SUBOTICE
S U B O T I C A

Na osnovu člana 35.Statuta SSS Srbije i člana 28. Statuta SSSV, Veće SSSG Subotice na sednici održanoj 28. decembra 2009. godine donosi:

O D L U K U

O BROJU, STRUKTURI I NAČINU IZBORA ČLANOVA VEĆA I NADZORNOG
ODBORA SSSG SUBOTICA

Član 1.

Veće SSSO Subotica broji 33 člana i to:
-23 člana biraju organi sindikata delatnosti sa sedištem u Subotici,
- 8 članova biraju sindikalne organizacije iz delatnosti za koje nisu formirani odbori sindikata ili sindikalne organizacije za koje su formirani odbori sindikata van sedište Subotice,
-2 člana Veća bira Izborna skupština, predsednika i potpredsednika, koji su po funkciji članovi Veća.

Član 2.

Broj članova Veća SSSO Subotica iz određenog odbora sindikata delatnosti utvrđen je srazmerno broju članova tog odbora sindikata, broju sindikalnih organizacija u odboru sindikata kao i srazmerno upućenoj članarini.

Član 3.

Struktura članova Veća SSSO Subotica iz sastava odbora sindikata delatnosti sa sedištem u Subotici i iz sindikalnih organizacija za koje nisu formirani odbori sindikata ili su formirani odbori izvan sedišta Subotice sastavni je deo ove Odluke.

Član 4.

Posebnom Odlukom će se odrediti datum održavanja Izborne skupštine i ko je sačinjava. Na Izbornoj skupštini će se izvršiti izbor predsednika i potpredsednika Veća SSSO Subotica.

Član 5.

Nadzornio odbor SSSO Subotica broji 5 članova.
Po jednog člana biraju sledeci sindikati delatnosti:

- Sindikat poljoprivrede,prehrambene, duvanske industrije, vodoprivrede i šumarstva,
- Sindikat zdravstva i
- Sindikat metalaca
- Sindikat komunalaca i
- Sindikat obrazovanja, nauke i kulture.

Poželjno je da se ukaže poverenje onim kandidatima koji, pored opštih kriteriuma za izbor članova organa, imaju odgovarajuće stručne sposobnosti za rad u Nadzornom odboru.

Član 6.

Izbori za članove Veća i Nadzornog odbora, izuzev predsednika i potpredsednika Veća SSSG Subotice, izvršiće se najkasnije do 20. januara 2010. godine.

Član 7.

Odluku dostaviti opštinskim i međuopštinskim odborima sindikata sa sedištem u Subotici, sindikalnim organizacijama za koje nisu formirani odbori sindikata sa sedištem van Subotice a predviđeni su ovom Odlukom da biraju članove Veća SSSG Subotice.

Predsednik

_______________
Milan Popovic

STRUKTURA
ČLANOVA VEĆA SSSO SUBOTICA

a) po granskom principu
(iz sastava sindikata delatnosti sa sedištem u Subotici)

Red.br. Odbor sindikata delatnosti Br. čl. Veća
1. Poljoprivreda, preh. duv. ind 5
2. Zdravstvo 4
3. Metalci 3
4. Obrazovanje ,nauka i kultura 3
5. Uprave i pravosuđa 2
6. Komunalna stamb. delatnost 2
7. Trgovina, usluž. del. i ugostit. 2
8. Tekstil,kože i obuće 1
9. Grafička izdav. delatnost 1

Ukupno: 23

.

b) po teritorijalnom principu
(iz SO koje nisu formirani odbori sindikata ili
iz SO za koje su formirani odbori sindikata izvan sedište Subotice)

R.Br. Naziv SO, odn.odbora delatnosti Br. čl. Veća
1. Penzionera i invalida rada 2
2. Građevinarstva 1
3. Socijalna zaštita 1
4. “ Subotica-trans” 1
5. Pošta, DDOR, Vojv. banka 3

Ukupno: 8