S T A T U T
SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

S T A T U T
SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE


Na osnovu člana 65. stav 1. Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije, imajući u vidu tekst Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije usvojen na XII kongresu Saveza samostalnih sindikata Srbije, održanom 18. i 19. aprila 2002. godine, izmene i dopune Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije usvojene na XIII kongresu, održanom 30. juna 2006. godine, i Odluku o izmenama i dopunama Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije usvojenu na Veću Saveza samostalnih sindikata Srbije, održanom 21. maja 2009. godine, utvrdilo je na sednici, 21. maja 2009. godine, prečišćen tekst

S T A T U T A

SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

I. OSNOVNA NAČELA

1. Savez samostalnih sindikata Srbije je interesna organizacija koja ostvaruje i štiti radne, ekonomske, socijalne i profesionalne interese i prava članova samostalnih sindikata koji su organizovani u Savez.

2. Savez samostalnih sindikata Srbije je nezavisan i samostalan u odnosu na poslodavce, udruženja poslodavaca, organe vlasti, političke partije i stranke.

3. Delovanje Saveza samostalnih sindikata Srbije zasniva se na principima demokratičnosti u radu, podele rada i nadležnosti, na odlučivanju i izborima, ravnopravnosti polova, solidarnosti, koordinaciji u radu, efikasnosti, odgovornosti i javnosti rada.

Osnove delovanja Saveza samostalnih sindikata Srbije jesu Program, ovaj statut, Ustav, zakoni, kolektivni ugovori i ratifikovane međunarodne konvencije koje se odnose na svet rada.

Savez samostalnih sindikata Srbije u svom delovanju zalaže se za vladavinu prava, i dalju izgradnju pravne i socijalno pravične države, i tržišne privrede zasnovane na ravnoteži i partnerstvu rada i kapitala.

4. Organizovanost Saveza samostalnih sindikata Srbije zasniva se na kombinaciji granskog i teritorijalnog principa.

5. Savez samostalnih sindikata Srbije organizuju samostalni sindikati Srbije, odnosno sindikati Srbije.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije samostalni sindikati Srbije dogovaraju, planiraju, koordiniraju i sprovode zadatke i akcije koje su od zajedničkog interesa za ukupno članstvo.

Samostalni sindikati Srbije, polazeći od zahteva i interesa članstva, statutima uređuju svoju organizovanost na teritoriji.

Statuti i programi samostalnih sindikata Srbije ne mogu da budu u suprotnosti sa Programom Saveza samostalnih sindikata Srbije i ovim statutom.

6. Sindikalna organizacija samostalnih sindikata je osnovni oblik organizovanja članova u samostalne sindikate Srbije.

Članovi sindikalno organizovani kod poslodavaca iz srodnih grana i delatnosti organizuju samostalni sindikat Srbije.

Pripadnost članova određenom samostalnom sindikatu određuje se prema šifri pretežne delatnosti, grane, odnosno grupacije poslodavca kod koga su zaposleni.

7. U Savezu samostalnih sindikata Srbije organizuju se savezi samostalnih sindikata pokrajina, grada Beograda i gradova koje konstituišu sindikati organizovani u pokrajinama, gradu Beogradu i gradovima.

Savez samostalnih sindikata Srbije formira saveze samostalnih sindikata za više opština i opština u kojima se nalaze sedišta sindikata za odgovarajuću teritoriju.

Za opštine koje ne poseduju minimalne uslove za samostalan rad formiraju se povereništva.

U ostvarivanju određenih zajedničkih interesa članstva Savez samostalnih sindikata Srbije može da ostvaruje saradnju i zajednički da deluje sa drugim sindikalnim centralama i sindikatima van Saveza, sa društvenim i nevladinim organizacijama.

8. Savez samostalnih sindikata Srbije može da pristupa međunarodnim sindikalnim organizacijama.

Savez samostalnih sindikata Srbije ostvaruje i unapređuje saradnju sa sindikalnim centralama drugih zemalja.

9. U ostvarivanju interesa i zaštiti prava članstva, Savez samostalnih sindikata Srbije koristi sva demokratska, legalna i legitimna sredstva i metode sindikalnog delovanja i borbe.

II. PODRUČJE DELOVANjA, SEDIŠTE I OBELEŽJA

Član 1.

Savez samostalnih sindikata Srbije deluje na području Republike Srbije.

Sedište Saveza samostalnih sindikata Srbije je u Beogradu, Trg Nikole Pašića 5/III.

Član 2.

Savez samostalnih sindikata Srbije ima svojstvo pravnog lica.

Savez samostalnih sindikata Srbije ima pečat, štambilj, amblem i zastavu.

Pečat Saveza samostalnih sindikata Srbije je okruglog oblika, prečnika tri cm i sadrži tekst: ,,Savez samostalnih sindikata Srbije, Beograd”, a u sredini pečata je amblem Saveza samostalnih sindikata Srbije. Tekst pečata je na srpskom jeziku i ispisan je ćirilicom.

Štambilj je pravougaonog oblika, dužine 6 cm i širine 2 cm, sa zaglavljem u kome je ispisan naziv „Savez samostalnih sindikata Srbije“ i sa rubrikama za delovodni broj i datum.

Amblem Saveza samostalnih sindikata Srbije je plave boje. Amblem čine dva slova „S“ plave boje. Jedno slovo „S“ je bele boje i nalazi se između dva slova „S“ plave boje. Drugo slovo „S“ plave boje je manje i na krajevima isprekidano sa dva kvadrata koji su graničnici četvrtog slova „S“ bele boje.

Zastava Saveza samostalnih sindikata Srbije je tamnoplave boje, dimenzija dva prema jedan, sa amblemom Saveza samostalnih sindikata Srbije i tekstom: „Savez samostalnih sindikata Srbije“ bele boje.

Član 3. Briše se.

Član 4.

Sindikalna organizacija samostalnih sindikata Srbije, samostalni sindikati Srbije i savezi samostalnih sindikata na teritoriji imaju svojstvo pravnog lica.

Subjekti, odnosno pravna lica iz stava 1. ovog člana, u sastavu memoranduma moraju imati amblem Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Pečati Saveza samostalnih sindikata na teritoriji i samostalnih sindikata Srbije sadrže reči: ,,Savez samostalnih sindikata Srbije”.

Tekst pečata je ispisan na srpskom jeziku, ćirilicom.

U nacionalno mešovitim sredinama tekst pečata je ispisan na srpskom jeziku, ćirilicom i na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

III. SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

Član 5.

Savez samostalnih sindikata Srbije angažuje se na zaštiti radnih, ekonomskih, socijalnih i profesionalnih interesa i ostvarivanju i unapređivanju prava članova samostalnih sindikata Srbije.

U ostvarivanju uloge, osnovne nadležnosti Saveza samostalnih sindikata Srbije su da:

1. učestvuje u tripartitnom socijalnom dijalogu na nivou Republike;

2. pregovara i zaključuje Opšti kolektivni ugovor;

3. učestvuje u radu Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije;

4. ostvaruje socijalni dijalog i pregovora sa udruženjem poslodavaca Republike;

5. odlučuje o organizovanju i vodi generalni štrajk;

6. odlučuje o organizovanju i vodi proteste na nivou Republike;

7. predstavlja i zastupa radno-socijalne interese u odnosima sa zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlasti;

8. učestvuje u radu, upravljanju i raspolaganju sredstvima fondova socijalnog osiguranja i drugim fondovima;

9. učestvuje u radu organa i tela na nivou Republike u kojima se razmatraju i donose odluke koje utiču na položaj zaposlenih;

10. usklađuje interese i koordinira aktivnosti samostalnih sindikata;

11. posreduje u rešavanju sporova koji nastanu između pojedinih samostalnih sindikata Srbije i formira arbitražu za rešavanje tih sporova;

12. obezbeđuje i organizuje u Savezu samostalnih sindikata Srbije besplatnu radno-pravnu zaštitu članstvu u ostvarivanju prava iz rada i po osnovu rada i pružanje pravne pomoći sindikalnim organizacijama samostalnih sindikata;

13. ostvaruje međunarodnu sindikalnu saradnju; i

14. dodeljuje priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama.

Član 5a.

Zajedničke nadležnosti koje Savez samostalnih sindikata Srbije ostvaruje neposredno ili preko organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji za samostalne sindikate su:

1. utiče na obezbeđenje uslova za odmor, oporavak i rekreaciju radi sprečavanja nastupanja invalidnosti i smanjene radne sposobnosti članova sindikata;

2. angažovanje na učlanjavanju novih članova u samostalne sindikate;

3. osposobljavanje članstva i kadrova za sindikalni rad;

4. informisanje sindikalne i društvene javnosti o svojim akcijama, stavovima i odlukama;

5. osnivanje na načelima uzajamnosti i solidarnosti fondova za pružanje materijalne pomoći članovima koji su privremeno nezaposleni, invalidi rada, bolesni i u štrajku;

6. upravljanje i raspolaganje sindikalnom imovinom;

7. osnivanje privrednih društava i unapređenje materijalne osnove Saveza samostalnih sindikata Srbije;

8. organizovanje marketinške i izdavačke delatnosti;

9. obavljanje stručno-analitičkih poslova (pravnih, ekonomskih i dr.);

10. obavljanje administrativno-tehničkih poslova;

11. vršenje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova; i

12. drugim pitanjima od interesa za samostalne sindikate i članstvo.

Član 6.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije kolektivni članovi mogu biti republičke organizacije penzionera, invalida rada, nezaposlenih i druge organizacije koje prihvataju Statut i Program Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član 7.

Organi Saveza samostalnih sindikata Srbije su:

1. Kongres,

2. Veće,

3. Nadzorni odbor,

4. Statutarni odbor, i

5. Predsedništvo.

Član 8.

Kongres je najviši organ Saveza samostalnih sindikata Srbije i održava se najmanje jednom u pet godina.

Odluku o sazivanju i predlogu dnevnog reda Kongresa donosi Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije najkasnije tri meseca pre održavanja.

Član 9.

Dve trećine delegata Kongresa biraju najviši organi samostalnih sindikata Srbije a jednu trećinu delegata Kongresa biraju savezi samostalnih sindikata na teritioriji, srazmerno brojnosti članstva, u skladu sa Odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Broj delegata Kongresa utvrđuje Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije na osnovu broja članova Sindikata koji plaćaju članarinu u godini pre donošenja Odluke, iz stava 1. ovog člana.

Svojstvo delegata Kongresa imaju i članovi Veća, Nadzornog i Statutarnog odbora Saveza samostalnih sindikata Srbije iz prethodnog saziva.

Član 10.

Kongres:

1. verifikuje izbor delegata Kongresa;

2. imenuje svoja radna tela;

3. usvaja Poslovnik o radu;

4. usvaja Izveštaj o radu Saveza samostalnih sindikata Srbije između dva kongresa;

5. usvaja izveštaj Nadzornog odbora o rezultatima nadzora;

6. usvaja izveštaj Statutarnog odbora;

7. usvaja Program Saveza samostalnih sindikata Srbije;

8. donosi Statut, odnosno izmene i dopune Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije;

9. daje razrešnicu članovima organa Saveza samostalnih sindikata prethodnog saziva;

10. verifikuje izbor članova Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije;

11. bira predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije;

12. bira Nadzorni i Statutarni odbor Saveza samostalnih sindikata Srbije;

13. rešava žalbe i molbe upućene Kongresu.

Član 11.

Kongres punovažno odlučuje ako je prisutno više od polovine delegata, a odluke Kongresa donete su ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih delegata.

Član 12.

Između dva redovna može se održati vanredni kongres radi razmatranja ili donošenja odluka o pojedinim pitanjima iz njegove nadležnosti.

Vanredni kongres saziva se na obrazloženi zahtev najviših organa polovine samostalnih sindikata Srbije u kojima je organizovana najmanje polovina od ukupnog broja članova ili najviših organa polovine Saveza samostalnih sindikata na teritoriji koja obuhvata najmanje polovinu članstva.

Odluku o sazivu, sastavu i dnevnom redu vanrednog kongresa, donosi Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluku iz stava 3. ovog člana Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije može da donese i na sopstvenu inicijativu, ako se za nju izjasni više od polovine članova Veća.

Član 12a.

Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije, radi razmatranja pitanja od značaja za materijalni i socijalni položaj zaposlenih, razmatranja predloga akata kojima se regulišu prava zaposlenih, opredeljivanja strategije pregovornja sa socijalnim partnerima, izjašnjavanja o organizovanju protesta i generalnog štrajka i sl., može doneti odluku o održavanju konvencije.

Odlukom Veća bliže se određuje dnevni red, broj i sastav učesnika konvencije.

Član 13.

Veće je najviši organ Saveza samostalnih sindikata Srbije između dva kongresa.

Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije čine dve trećine predstavnika samostalnih sindikata Srbije i jedna trećina predstavnika Saveza samostalnih sindikata na teritoriji, srazmerno brojnosti članstva.

Pri utvrđivanju broja članova Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije polazi se od broja članova sindikata koji plaćaju članarinu u godini pre donošenja odluke o sazivanju Kongresa.

U broj članova iz stava 3. ovog člana ubrajaju se i članovi koji iz opravdanih razloga nisu uplaćivali članarinu.

Predsednik organizacije koja je kolektivni član Saveza samostalnih sindikata Srbije po funkciji je član Veća.

Odluku o broju i strukturi članova Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije donosi Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član 14.

Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije u ostvarivanju nadležnosti koje proizlaze iz člana 5. i 5a. ovog statuta:

1. usvaja Poslovnik o radu i druga normativna akta neophodna za rad Veća i ostvarivanje funkcija Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije;

2. utvrđuje strateške pravce delovanja na realizaciji programa;

3. usvaja godišnje planove rada i izveštaje o aktivnostima Predsedništva između dve sednice Veća;

4. zaključuje Opšti kolektivni ugovor;

5. pokreće inicijative, izgrađuje stavove i upućuje zahteve nadležnim organima povodom pitanja bitnih za ekonomski i socijalni položaj ukupnog članstva, koja se uređuju sistemskim i drugim propisima;

6. utvrđuje osnovne stavove za sprovođenje aktivne politike zapošljavanja;

7. imenuje predstavnike Saveza samostalnih sindikata Srbije u Socijalno-ekonomskom savetu i drugim organima i telima na nivou Republike u kojima se donose odluke o pitanjima koja su od značaja za materijalni i socijalni položaj članstva i razmatra jednom godišnje izveštaj o njihovom radu;

8. donosi Odluku o organizovanju generalnog štrajka većinom članova Veća;

9. donosi odluku o organizovanju i vođenju protesta većinom članova Veća;

10. utvrđuje predloge Programa, Statuta i drugih kongresnih dokumenata;

11. vrši pojedinačne izmene i dopune ovog statuta na predlog Statutarnog odbora, Predsedništva i jedne trećine članova Veća;

12. donosi odluke o organizovanju javne rasprave o dokumentima koja razmatra i usvaja;

13. donosi odluku o formiranju i prestanku rada Saveza samostalnih sindikata i povereništava na teritoriji u skladu sa ovim statutom;

14. donosi odluku o raspuštanju organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji kada taj organ deluje suprotno Programu i ovom statutu;

15. donosi odluku o prijemu sindikata u Savez samostalnih sindikata Srbije i njegovom isključivanju iz Saveza samostalnih sindikata Srbije ako se za nju izjasni većina članova Veća;

16. donosi odluke o pristupanju Saveza samostalnih sindikata Srbije međunarodnim sindikalnim organizacijama;

17. bira, na predlog Predsedništva, predstavnike u organe međunarodnih sindikalnih organizacija i razmatra izveštaj o njihovom radu;

18. bira predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije između dva kongresa;

19. ostvaruje međunarodnu sindikalnu saradnju Saveza samostalnih sindikata Srbije sa sindikalnim centralama drugih zemalja;

20. donosi akt o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza samostalnih sindikata Srbije;

21. donosi plan prihoda i rashoda organa Saveza samostalnih sindikata Srbije i fondova pri Savezu i usvaja godišnje izveštaje o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza samostalnih sindikata Srbije;

22. donosi odluku o osnivanju privrednih društava i drugih pravnih lica kao osnivač i suosnivač,

23. formira komisije, savete i druga radna tela i utvrđuje delokrug njihovog rada;

24. donosi i druge odluke, stavove i zaključke koji su od posebnog interesa za ostvarivanje uloge Saveza samostalnih sindikata Srbije u skladu sa ovim statutom.

Član 15.

Sednice Veća saziva predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, a saziva ih i na zahtev trećine članova Veća ili na zahtev Predsedništva, Nadzornog i Statutarnog odbora.

Član 16.

Nadzorni odbor Saveza samostalnih sindikata Srbije vrši pregled, kontrolu i nadzor nad zakonitošću materijalno-finansijskog poslovanja, raspodelom i upotrebom sredstava sindikalne članarine i drugih prihoda i sredstava.

Nadzornom odboru moraju biti dostupna sva dokumenta neophodna za njegov rad.

U vršenju nadzora Nadzorni odbor:

1. pregleda godišnje obračune organa u Savezu samostalnih sindikata Srbije i ostvaruje uvid u godišnje obračune i izveštaje organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa Zakonom;

2. izveštava Veće o računovodstvenim godišnjim iskazima i izveštajima o poslovanju organa u Savezu samostalnih sindikata Srbije i Savezu samostalnih sindikata na teritoriji.

3. vrši kontrolu raspodele i uplate članarine i predlaže mere u skladu sa Statutom;

4. daje mišljenje o raspodeli prihoda;

5. donosi Pravilnik o svom radu i radu nadzornih odbora Saveza samostalnih sindikata na teritoriji;

6. obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama nadležnih organa Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Nadzorni odbor broji šest članova i iz svog sastava bira predsednika.

Dve trećine članova Nadzornog odbora biraju se po granskom principu, a jedna trećina po teritorijalnom principu, s tim da članovi Veća ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora prisustvuje sednicama Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član 17.

Statutarni odbor Saveza samostalnih sindikata Srbije:

1. prati primenu ovog statuta i usaglašenost statuta samostalnih sindikata Srbije i statutarnih dokumenata Saveza samostalnih sindikata na teritoriji sa ovim statutom;

2. daje tumačenje ovog statuta;

3. daje mišljenje o inicijativama i predlozima za izmenu i dopunu Statuta;

4. predlaže Veću pojedinačne izmene i dopune ovog statuta;

5. priprema za Kongres Statut, odnosno izmene i dopune Statuta.

Statutarni odbor daje mišljenje, zauzima stavove, usvaja zaključke i donosi odluke.

Statutarni odbor broji šest članova i iz svog sastava bira predsednika.

Dve trećine članova Statutarnog odbora biraju se po granskom principu, a jedna trećina po teritorijalnom principu, s tim što članovi Veća ne mogu biti članovi Statutarnog odbora.

Predsednik Statutarnog odbora prisustvuje sednicama Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član 18.

Predsedništvo je organ Saveza samostalnih sindikata Srbije i za svoj rad odgovorno je Veću.

Veće svojom odlukom utvrđuje broj, strukturu i članove Predsedništva Veća.

Po funkciji članovi Predsedništva su:

1. predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije,

2. sekretar Veća,

3. potpredsednici Veća,

4. predsednici samostalnih sindikata, koje utvrdi Veće, i

5. predsednici veća Saveza samostalnih sindikata pokrajina, grada Beograda i gradova, koje utvrdi Veće.

U sastavu Predsedništva obezbeđuje se zastupljenost dve trećine članova iz samostalnih sindikata i jedna trećina članova iz Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

Član 19.

Predsedništvo:

1. razmatra pitanja iz nadležnosti Veća i predlaže Veću donošenje odluka i zaključaka, zauzimanje stavova i usvajanje odgovarajućih akata;

2. sprovodi stavove, odluke i zaključke Veća;

3. upućuje predloge nadležnima za preduzimanje mera u oblasti politike ekonomskog razvoja, zarada, cena, potrošnje, zapošljavanja, bezbednosti na radu i zdravstvene zaštite kojima se štiti materijalni i socijalni položaj i prava zaposlenih;

4. pregovara sa državnim organima i asocijacijama poslodavaca i upoznaje Veće s pregovorima;

5. predlaže Veću predstavnike Saveza samostalnih sindikata Srbije u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije i drugim organima i telima na nivou Republike, daje uputstva za rad i redovno razmatra njihove izveštaje;

6. angažuje se na humanizaciji i poboljšanju uslova rada;

7. pokreće inicijative, izgrađuje stavove i upućuje zahteve nadležnim organima povodom pitanja bitnih za ekonomski i socijalni položaj ukupnog članstva, koja se uređuju sistemskim i drugim propisima;

8. organizuje, razvija i unapređuje rekreativni odmor i prevenciju radne invalidnosti zaposlenih – članova sindikata;

9. donosi odluku o formiranju i prati rad Stručne službe Saveza samostalnih sindikata Srbije;

10. angažuje se na zaštiti materijalnog i socijalnog položaja penzionisanih radnika, invalida rada i privremeno nezaposlenih radnika – članova sindikata;

11. pokreće inicijative za izmene i dopune Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije;

12. donosi odluku o formiranju sindikalne škole Saveza samostalnih sindikata Srbije i drugim oblicima osposobljavanja za sindikalni rad;

13. donosi odluke o informativnoj delatnosti, izdavaštvu, naučno - istraživačkom radu i drugom stručnom radu za potrebe Saveza samostalnih sindikata Srbije;

14. preduzima mere za pravovremeno i istinito informisanje članstva i javnosti o radu organa Saveza samostalnih sindikata Srbije;

15. ostvaruje međunarodnu saradnju sa sindikalnim centralama drugih zemalja u skladu sa programskim zadacima Saveza samostalnih sindikata Srbije;

16. odlučuje o uspostavljanju saradnje sa drugim sindikalnim centralama, sindikatima van Saveza, društvenim i nevladinim organizacijama;

17. stara se o materijalno-finansijskom poslovanju, fondovima i imovini Saveza samostalnih sindikata Srbije;

18. bira predstavnike u organe pravnih lica koje osnivaju organi Saveza samostalnih sindikata Srbije i najmanje jednom godišnje razmatra njihove izveštaje;

19. formira stalna i povremena radna tela;

20. donosi odluke o organizovanju javnih rasprava o aktima iz svoje nadležnosti;

21. imenuje članove, predsednike i sekretare stalnih i povremenih radnih tela;

22. donosi odluke i usvaja akta u okviru svoje nadležnosti; i

23. podnosi Veću izveštaj o svom radu između dve sednice Veća.

Izuzetno Predsedništvo može između dve sednice Veća donositi odluke i zauzimati stavove iz nadležnosti Veća, ali je dužno da na prvoj narednoj sednici dostavi ih na verifikaciju Veću.

Član 19a.

Izvršni odbor je izvršni organ Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Izvršni odbor čine predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, sekretar i potpredsednici Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Izvršni odbor:

1. angažuje se na pripremi sednica Predsedništva i Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije;

2. stara se o realizaciji stavova i odluka koje donose Predsedništvo i Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije;

3. prati rad u organima Saveza samostalnih sindikata Srbije i aktivnosti u samostalnim sindikatima Srbije i savezima samostalnih sindikata na teritoriji,

4. koordinira rad organa Saveza samostalnih sindikata Srbije, samostalnih sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata na teritoriji i obezbeđuje jedinstveno funkcionisanje Saveza samostalnih sindikata Srbije;

5. obavlja i druge poslove koji proizilaze iz ovog statuta i stavova i odluka Veća i Predsedništva.

Za svoj rad Izvršni odbor odgovoran je Predsedništvu.

Član 20.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije predstavlja i zastupa Savez samostalnih sindikata Srbije.

Predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije bira Kongres na osnovu predloga najmanje:

1. tri najviša organa samostalnih sindikata Srbije, odnosno

2. tri najviša organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji, ili

3. 50 odbora sindikalnih organizacija samostalnih sindikata.

Predlog kandidata za predsednika dostavlja se u pisanoj formi u roku koji odredi Veće.

Član 20a.

Predsednik je odgovoran za sprovođenje politike Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije:

1. predsedava sednicama Veća, Predsedništva i Izvršnog odbora;

2. donosi, na predlog Predsedništva, akte kojima se uređuje organizacija i sistematizacija poslova u Stručnoj službi:

3. formira radna tela za pregovore sa socijalnim partnerima;

4. usmerava rad potpredsednika Veća;

5. koordinira rad predsednika samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata na teritoriji;

6. donosi odluke i obavlja poslove koji proističu iz zakona i ovog statuta kada je Savez samostalnih sindikata Srbije poslodavac;

7. obavlja i druge poslove koji proizilaze iz ovog statuta.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije po funkciji je član Veća.

Za svoj rad odgovoran je Veću i kongresu.

Član 21.

Veće iz svog sastava na predlog predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije bira sekretara.

Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije organizuje rad i izvršava odluke, zaključke, stavove i akta Veća, Predsedništva i drugih organa Saveza, rukovodi radom Stručne službe, radi po nalogu predsednika Saveza i zamenjuje ga u slučaju sprečenosti i odsutnosti, obavlja i druge poslove u skladu sa ovim statutom.

Sekretar je za svoj rad odgovoran Veću i predsedniku.

Član 22.

Veće iz svog sastava, na predlog predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, imenuje potpredsednike.

Broj potpredsednika utvrđuje Veće svojom odlukom.

Potpredsednici Veća prate stanje i probleme u određenim oblastima delovanja i angažuju se na realizaciji stavova i odluka koje donose Veće i Predsedništvo, rade po nalogu predsednika i odgovorni su za područje svog rada Predsedniku i Veću.

Odlukom predsednika određuju se oblasti za koje se zadužuju potpredsednici.

Prestankom funkcije predsednika Saveza prestaje i funkcija potpredsednika.

Član 22a.

Kao oblik delovanja u Savezu samostalnih sindikata Srbije formira se sekcija.

Sekcija se formira radi sagledavanja, praćenja i unapređenja društvenog položaja i zaštite interesa odrećenih kategorija članova i potencijalnih članova.

U Savezu samostalnih sindikata formira se Sekcija žena i Sekcija mladih.

Odluku o formiranju sekcije donosi Veće.

Odlukom Veća mogu se formirati i sekcije za penzionere, invalide, nezaposlene i druge.

Sekcije svojim pravilima, u skladu sa ovim statutom i odlukom Veća, bliže uređuju organizovanost, organe, sadržaj i način rada.

Predsedništvo imenuje predsednika sekcije i daje saglasnost na tekst pravila sekcije.

IV. SAMOSTALNI SINDIKATI SRBIJE

Član 22 b.

Samostalni sindikat organizuje se za određene grane i delatnosti.

Osnovni oblik organizovanja članova samostalnog sindikata kod poslodavca po pravilu je sindikalna organizacija.

Sindikalna organizacija može da bude organizovana za članove kod jednog ili više poslodavaca ili za određenu teritoriju, u skladu sa statutom samostalnog sindikata.

Član 23.

Samostalni sindikati Srbije statutima, u skladu s osnovnim načelima i odredbama ovog statuta, bliže uređuju učlanjavanje, prava i obaveze člana, prestanak članstva, oblike organizovanja i delovanja kod poslodavca, organizovanost, sadržaj i način rada samostalnog sindikata, organe i njihove nadležnosti, delovanje u preduzećima koja su u stečaju, izbor članova organa i nosilaca funkcija u samostalnom sindikatu i sindikalnoj organizaciji, formiranje fondova, prestanak rada i druga pitanja bitna za ostvarivanje njegove uloge i zadataka.

Član 24.

Organi Saveza samostalnih sindikata Srbije dužni su da razmatraju predloge i zahteve samostalnih sindikata i po njima zauzimaju stavove i donose odluke.

O predlogu i zahtevu iz stava 1 ovog člana, organ Saveza samostalnih sindikata Srbije treba da se izjasni i o zauzetim stavovima i mišljenju obavesti samostalni sindikat u roku od 60 dana.

Samostalni sindikati Srbije obavezni su da sprovode stavove i odluke organa Saveza samostalnih sindikata Srbije koje donose u skladu sa ovim statutom.

Član 25.

Odluku o prijemu novog sindikata u Savez samostalnih sindikata Srbije donosi Veće.

U Savez samostalnih sindikata Srbije može biti primljen sindikat koji ostvaruje redovne prihode od članarine i ima materijalno-finansijsku stabilnost, ispunjava uslove reprezentativnosti i profesionalno angažuje predsednika ili sekretara.

Registrovanje samostalnog sindikata Srbije u sedištu Saveza samostalnih sindikata Srbije vrši se uz pisanu saglasnost Veća.

Odluku o prijemu samostalnog sindikata Srbije koji je nastao od najmanje jedne trećine članova samostalnog sindikata organizovanog u Savez samostalnih sindikata Srbije donosi Veće uz prethodno pribavljenu saglasnost odgovarajućeg samostalnog sindikata.

Član 25a.

Osnovne nadležnosti samostalnog sindikata su da:

1. ostvaruje socijalni dijalog i pregovara sa Udruženjem poslodavaca na nivou grane u Republici i odgovarajućoj teritoriji;

2. pregovara i zaključuje poseban kolektivni ugovor na nivou Republike i odgovarajuće teritorije;

3. odlučuje o organizovanju i vodi štrajk u grani, odnosno delatnosti;

4. odlučuje o organizovanju i vodi protest u grani, odnosno delatnosti;

5. ostvaruje komunikaciju sa nadležnim ministarstvom;

6. osniva i upravljava sindikalnim fondovima (fond solidarnosti i štrajkački fond);

7. pruža pomoć sindikalnim organizacijama kod primene statuta samostalnog sindikata, pregovaranja, zaključivanja i poštovanja kolektivnog ugovora kod poslodavca; i

8. ostvaruje međunarodnu sindikalnu saradnju.

Član 26.

Odluku o istupanju samostalnog sindikata Srbije iz Saveza samostalnih sindikata Srbije donosi najviši organ (kongres, konferencija, odnosno skupština) samostalnog sindikata.

Na sednicu organa iz stava 1. ovog člana na kojoj se raspravlja i donosi odluka o istupanju obavezno se poziva i ovlašćeni predstavnik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluka o istupanju samostalnog sindikata Srbije iz Saveza samostalnih sindikata Srbije mora biti doneta najmanje tri meseci pre dana istupanja, a stupa na snagu istekom tog roka.

Samostalni sindikat Srbije koji je istupio iz Saveza ima obavezu da izmiri sve materijalno-finansijske obaveze prema Savezu do dana stupanja na snagu odluke iz prethodnog stava.

Član 27.

Samostalni sindikat Srbije koji ne sprovodi odluke organa Saveza samostalnih sindikata Srbije, deluje suprotno Programu i ovom statutu, ne izvršava materijalno-finansijske obaveze prema Savezu, deluje sa stranačkih pozicija i protiv interesa Saveza i ne prihvata odluke arbitraže može biti isključen iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluku o isključenju iz prethodnog stava donosi Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije, ako je za nju glasala većina članova Veća, a odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

Pre donošenja odluke o isključenju Veće je dužno da upozori nadležni organ samostalnog sindikata o postojanju razloga za isključenje, zatraži da se izjasni o spornim pitanjima i o tome obavesti svoje članstvo.

Predsednik samostalnog sindikata dužan je da na zahtev predsednika Saveza sazove sednicu nadležnog organa samostalnog sindikata u roku od 15 dana i omogući učešće u njegovom radu.

Ukoliko predsednik samostalnog sindikata ne postupi u skladu sa stavom 4. ovog člana, predsednik Saveza zakazaće sednicu nadležnog organa samostalnog sindikata.

Nadležni organ samostalnog sindikata može odlučiti da sa predstavnicima Veća nađe rešenje za pitanja koja su predmet spora u roku od 60 dana.

Ukoliko u predviđenom periodu ne dođe do sporazumnog rešavanja spornog pitanja ili ako se ne održi sednica organa sindikata, Veće donosi odluku iz stava 2. ovog člana.

Samostalni sindikat Srbije koji je isključen iz Saveza dužan je da izmiri sve dospele materijalno-finansijske obaveze prema Savezu do dana stupanja na snagu odluke iz stava 2 ovog člana.

Član 28.

Danom stupanja na snagu odluke o istupanju, odnosno isključenju, samostalni sindikat gubi pravo na korišćenje imovine, usluga i obeležja Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Na odluku o isključenju samostalni sindikat ima pravo žalbe kongresu.

Pravo žalbe ne odlaže izvršenje odluke o isključenju.

Član 29.

Spor između dva samostalna sindikata organizovana u Savezu samostalnih sindikata Srbije rešava se arbitražom.

Svaka strana u sporu daje po jednog arbitra, a tri arbitra imenuje Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluka arbitraže je obavezujuća za strane u sporu.

V. SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA NA TERITORIJI

Član 30.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije organizuju se savezi samostalnih sindikata pokrajina, grada Beograda, grada Kragujevca, Niša, Novog Sada i gradova u skladu sa odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član 31.

Osnovne nadležnosti Saveza samostalnih sindikata iz člana 30. su da:

1. učestvuje u tripartitnom socijalnom dijalogu;

2. pregovara i zaključuje posebne kolektivne ugovore za teritoriju;

3. učestvuje u radu socijalno-ekonomskog saveta na nivou pokrajine i grada;

4. ostvaruje socijalni dijalog i pregovara sa udruženjem poslodavaca,

5. predstavlja i zastupa interese zaposlenih u odnosima sa organima vlasti teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;

6. učestvuje u radu fondova socijalnog osiguranja formiranih na teritoriji pokrajine i gradova;

7. obezbeđuje pružanje radno-pravne zaštite članovima samostalnih sindikata i pomoći organima samostalnih sindikata i sindikalnim organizacijama na teritoriji,

8. pruža stručnu i tehničku pomoć, u saradnji sa samostalnim sindikatima, na učlanjavanju i organizovanju novih članova; i

9. obavlja i druge poslove koji proizlaze iz ovog statuta.

Član 32.

Organi Saveza samostalnih sindikata Pokrajine su:

1. Konferencija,

2. Veće,

3. Nadzorni odbor,

4. Statutarni odbor, i

5. Predsedništvo.

Organe iz stavova 1. ovog člana čine: dve trećine članova biranih u organima sindikata, a jednu trećinu članova biraju organi saveza samostalnih sindikata na teritoriji pokrajine.

Organi Saveza samostalnih sindikata grada Beograda i gradova iz člana 30. su:

1. Izborna skupština,

2. Veće,

3. Nadzorni odbor,

4. Statutarni odbor, i

5. Predsedništvo.

Član 33.

Polazeći od odredaba ovog statuta, savezi samostalnih sindikata pokrajina, grada Beograda i gradova iz člana 30. svojim statutima bliže uređuju organizovanost, sadržaj i način delovanja u ostvarivanju nadležnosti iz člana 31. ovog statuta.

Član 34.

Savez samostalnih sindikata Srbije formira saveze samostalnih sindikata Srbije sa sedištem u gradovima i opštinama za područje više opština koje prema njima gravitiraju kao administrativnom, ekonomskom i kulturnom centru.

Za opštine koje su izvan sedišta iz stava 1 ovog člana mogu se formirati povereništva Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Izuzetno, i kada postoje posebni razlozi Savez samostalnih sindikata Srbije može formirati Savez samostalnih sindikata Srbije za opštinu.

Odluku o formiranju Saveza samostalnih sindikata Srbije na teritoriji i povereništava u opštinama u Republici donosi Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluku iz stava 4. ovog člana Veće donosi na osnovu prethodno obavljenih konsultacija sa organima Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

Veće Saveza samostalnih sindikata pokrajine donosi odluku o formiranju Saveza samostalnih sindikata na teritoriji i povereništava za opštine u pokrajini u skladu sa ovim i statutom Saveza samostalnih sindikata pokrajine i upućuje je na verifikaciju Veću Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član 34a.

Savez samostalnih sindikata Srbije može formirati Savez samostalnih sindikata Srbije na teritoriji ako:

1. ima zajedničku stručnu službu u skladu sa odredbama ovog statuta i odlukom Predsedništva kojom se utvrđuju kriterijumi za određivanje broja zaposlenih u stručnim službama Saveza i njihova tehnička opremljenost;

2. ostvaruje prihode od članarine iz kojih se mogu izvršavati obaveze u skladu sa odredbama ovog statuta;

3. profesionalno angažuje najmanje jedno izborno lice.

Član 35.

Organi Saveza samostalnih sindikata Srbije formiranog na teritoriji su: veće i nadzorni odbor.

U sredinama sa većim brojem članova, može se formirati predsedništvo kao organ Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

U sastavu organa Saveza samostalnih sindikata Srbije formiranog na teritoriji obezbeđuje se srazmerna zastupljenost predstavnika sindikalnih organizacija iz grana i delatnosti za koje su organizovani samostalni sindikati u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

U pripremi izbora, veća donose odluke o broju, sastavu i načinu izbora članova organa Saveza samostalnih sindikata Srbije formiranog na teritoriji u skladu sa pravilima o radu.

Član 35a.

Osnovne nadležnosti Saveza samostalnih sindikata formiranog na teritoriji su da :

1. učestvuje u radu lokalnog socijalno-ekonomskog saveta;

2. učestvuje u tripartitnom socijalnom dijalogu na teritoriji;

3. ostvaruje socijalni dijalog i pregovora sa udruženjem poslodavaca na nivou odgovarajuće teritorije;

4. pregovara i zaključuje poseban kolektivni ugovor za teritoriju;

5. učestvuje u radu lokalnog saveta za zapošljavanje;

6. obezbeđuje pružanje radno-pravne zaštite;

7. pruža pravnu i drugu stručnu pomoć organima sindikalnih organizacija;

8. pruža besplatnu radno - pravnu zaštitu članovima samostalnih sindikata;

9. pruža stručnu i drugu pomoć organima samostalnih sindikata;

10. pruža stručnu i tehničku pomoć, u saradnji sa samostalnim sindikatima, na učlanjavanju i organizovanju novih članova.

Član 36.

Zajedničke nadležnosti Saveza samostalnih sindikata na teritoriji su da:

1. sprovodi odluke viših organa Saveza samostalnih sindikata i vodi zajedničke akcije;

2. upućuje predloge, zahteve i inicijative višim organima Saveza samostalnih sindikata za zauzimanje stavova, donošenje odluka i vođenje akcija;

3. angažuje se na osposobljavanju kadrova i članstva za sindikalni rad;

4. stara se o informisanju članstva i javnosti o svom radu i radu organa Saveza samostalnih sindikata Srbije;

5. stara se o organizovanju rekreativnog odmora članstva radi sprečavanja nastupanja invalidnosti i smanjene radne sposobnosti;

6. organizuje rad stručnih službi;

7. angažuje u propagandnim i marketinškim aktivnostima;

8. stara se o imovini Saveza samostalnih sindikata na teritoriji;

9. osniva sindikalne fondove;

10. predlaže odgovarajućem sindikatu da donose odluku o raspuštanju organa samostalne sindikalne organizacije ukoliko taj organ deluje suprotno Programu i Statutu Saveza i tog samostalnog sindikata;

11. predlaže odgovarajućem sindikatu da sazove sednicu organa samostalne sindikalne organizacije ukoliko to ne učini predsednik samostalne sindikalne organizacije na zahtev ovlašćenih predlagača;

12. donosi akta neophodna za svoj rad i ostvarivanje uloge utvrđene ovim statutom;

13. obavlja i druge poslove koji proizlaze iz uloge utvrđene ovim statutom.

Član 37.

Povereništvo realizuje poslove iz nadležnosti Saveza samostalnih sindikata na teritoriji za koju je formirano.

Poverenik:

1. predstavlja i zastupa Savez pred organima lokalne samouprave i udruženjima poslodavaca;

2. učestvuje u radu socijalno-ekonomskog saveta u opštini;

3. obezbeđuje radno - pravnu zaštitu članu samostalnog sindikata u ostvarivanju prava iz rada i po osnovu rada;

4. pruža pomoć sindikalnoj organizaciji kod zaključivanja kolektivnog ugovora;

5. učestvuje u radu lokalnog saveta za zapošljavanje;

6. angažuje se na učlanjavanju i organizovanju novih sindikalnih organizacija u saradnji sa organima samostalnih sindikata;

7. stara se o ostvarivanju uslova za rad sindikalnih organizacija kod poslodavca;

8. prati uslove rada i pokreće inicijative za preduzimanje mera kojima se obezbeđuje poštovanje utvrđenih merila i standarda zaštite na radu;

9. neposredno se angažuje na realizaciji aktivnosti samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata u sindikalnim organizacijama;

10. obavlja i druge operativne, stručne i savetodavne poslove koji proizilaze iz odredbi ovog statuta i statuta, odnosno pravila Saveza samostalnog sindikata na teritoriji.

Veće Saveza samostalnih sindikata na teritoriji na predlog sindikalnih organizacija donosi odluku o imenovanju poverenika.

Za poverenika se može imenovati lice koje raspolaže stručnim i sindikalnim sposobnostima za obavljanje poverenih poslova.

Poverenik je profesionalno angažovano lice na radu u veću koje ga je imenovalo.

U skladu sa odlukom o imenovanju, poverenik može volonterski obavljati poslove.

Član 38.

Svake pete godine održava se izborna skupština Saveza samostalnih sindikata formiranog na teritoriji, u skladu s odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije o izborima.

Izbornu skupštinu čine članovi veća i nadzornog odbora prethodnog i novog saziva.

Izborna skupština verifikuje izbor članova veća i nadzorni odbor, razmatra i usvaja izveštaj o radu veća između dve skupštine, izveštaj nadzornog odbora, programske zadatke za naredni petogodišnji period i pravila o radu i daje razrešnicu članovima veća i nadzornog odbora prethodnog saziva.

Članovi veća i nadzornog odbora prethodnog saziva nemaju pravo odlučivanja prilikom njihovog razrešavanja.

Član 39.

Savezi samostalnih sindikata formirani na teritoriji pravilima o radu bliže uređuju svoju organizovanost, sadržaj i način rada, u skladu sa ovim statutom.

Član 40.

Nadzorni odbor Saveza samostalnih sindikata na teritoriji vrše nadzor nad ostvarivanjem politike finansiranja, raspodele i upotrebe sredstava sindikalne članarine, sredstava po drugim osnovama i nad korišćenjem i raspolaganjem imovinom, najmanje jednom godišnje upoznaje veće s rezultatima nadzora i predlaže mere koje treba preduzeti radi poboljšanja stanja.

Nadzorni odbori iz stava 1. ovog člana ima najmanje tri člana.

Nadzorni odbor iz svog sastava bira predsednika.

Odluku o broju, sastavu i načinu izbora nadzornog odbora donosi odgovarajuće veće Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

Član 41.

Veća Saveza samostalnih sindikata formirana na teritoriji iz svog sastava biraju predsednika.

Na predlog predsednika, veća Saveza samostalnih sindikata na teritoriji iz svog sastava biraju sekretara veća.

U sredinama sa većim brojem članova, veća mogu da imaju i potpredsednike čije imenovanje se vrši u skladu sa odredbama ovog statuta.

Predsednik veća predstavlja i zastupa Savez, predsedava sednicama veća i predsedništva, ukoliko je obrazovano, i odgovoran je za sprovođenje donetih odluka, stavova i zaključaka na Veću i drugim organima Saveza samostalnih sindikata na teritoriji, donosi akte kojima se uređuje organizacija i sistematizacija poslova u stručnoj službi, usmerava rad poverenika, obavlja i druge poslove u skladu sa odredbama ovog statuta.

Sekretar veća organizuje rad na izvršavanju donetih odluka, stavova i zaključaka veća, rukovodi i odgovoran je za rad stručne službe veća, radi po nalogu predsednika i zamenjuje ga u slučaju sprečenosti i odsutnosti.

Potpredsednik veća prati stanje i probleme u određenim oblastima delovanja veća, predlaže donošenje odluka i vođenje akcija i angažuje se na njihovoj realizaciji. Radi po nalogu predsednika i odgovoran je za područje svoga rada.

Sekretar i potpredsednik veća za svoj rad odgovorni su veću i predsedniku.

VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE O RADU ORGANA SAVEZA

Član 42.

Rad organizacija i organa Saveza samostalnih sindikata je javan.

Članovi organa Saveza samostalnih sindikata imaju jednaka prava i odgovornosti i lično i kolektivno odgovorni su za rad organa čiji su članovi, srazmerno funkciji koju obavljaju.

Prava i dužnosti člana organa Saveza su da:

1. učestvuje u radu organa i zastupa interese organa i organizacija koji su ga birali;

2. sprovodi stavove i odluke organa i realizuje zaduženja koja mu poveri;

3. predlaže razmatranje, traži objašnjenja i dobija informacije o pitanjima iz nadležnosti organa;

4. redovno informiše organe i organizacije koji su ga birali o radu organa čiji je član i doprinosi afirmaciji stavova i odluka koje donosi;

5. rukovodi načelima solidarnosti i demokratskim principima kod izgrađivanja stavova i donošenja odluka;

6. ocenjuje rad drugih i pokreće pitanje njihove odgovornosti.

Član 43.

Organi Saveza samostalnih sindikata punovažno rade ako sednici prisustvuje više od polovine članova organa, a odluke donose većinom glasova prisutnih.

Član 44.

Mandat članova organa i nosilaca funkcija u Savezu samostalnih sindikata Srbije i samostalnim sindikatima Srbije traje pet godina i može se ponoviti još jednom.

Datum prestanka mandata utvrđuje se odlukom o raspisivanju izbora za naredni mandatni period.

U slučajevima prestanka članstva u organu, odnosno prestanka funkcije u toku mandata, novoizabranim članovima organa i nosiocima funkcije mandat traje do redovnih izbora.

Član 45.

Organi Saveza samostalnih sindikata mogu da formiraju radna tela kao stalne ili povremene oblike svoga delovanja.

Sastav i delokrug radnih tela iz stava 1. ovog člana uređuje se odlukom odgovarajućeg organa Saveza samostalnih sindikata.

VII. PRAVA I OBAVEZE ČLANA SAMOSTALNOG SINDIKATA U SAVEZU SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

Član 46. Briše se.

Član 47. Briše se.

Član 48.

Osnovna prava i obaveze člana samostalnog sindikata u Savezu samostalnih sindikata Srbije jesu:

1. pravo na besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju prava iz rada i po osnovu rada;

2. pravo na osnovnu zaradu i zaradu u skladu sa kolektivnim ugovorom;

3. pravo na bezbednost i zdravlje na radu i uslove rada u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom;

4. pravo na ostvarivanje prava na prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor;

5. pravo na korišćenje pomoći iz sindikalnih fondova;

6. pravo na pomoć za vreme štrajka u skladu sa Pravilnikom štrajkačkog fonda;

7. pravo da predlaže, bira i da bude biran u organe samostalnog sindikata i Saveza samostalnih sindikata;

8. pravo da bude informisan;

9. pravo i obaveza da se obrazuje i osposobljava za sindikalni rad;

10. obaveza da poštuje statute, programe i odluke samostalnog sindikata i Saveza samostalnih sindikata Srbije i

11. obavezu da uredno plaća sindikalnu članarinu.

Članovi samostalnih sindikata u Savezu samostalnih sindikata Srbije koji su ostali bez posla (privremeno nezaposleni) ostvaruju prava kroz posredovanje i pomoć pri zapošljavanju i pružanje radnopravne zaštite u skladu sa statutom odgovarajućeg samostalnog sindikata Srbije.

Član samostalnog sindikata Srbije koji je dobio otkaz i podneo tužbu sudu zadržava prava člana do dobijanja pravosnažne i izvršne sudske presude.

Član samostalnog sindikata koji je penzionisan zadržava pravo na besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju prava po osnovu rada i ne može biti predlagan i biran za člana i nosioca funkcije u organima Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član 48a.

Član samostalnog sindikata koji je izabran, odnosno imenovan na poslovodnu funkciju ili funkciju u državnim organima i političkim strankama, dok obavlja tu funkciju ne može biti biran za člana organa i nosioca funkcije u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

VIII. ODREDBE O IZBORIMA

Član 49.

Izbori za članove organa i nosioce funkcija u samostalnim sindikalnim organizacijama, samostalnim sindikatima Srbije, savezima samostalnih sindikata na teritoriji i u Savezu samostalnih sindikata Srbije, obavljaju se svake pete godine na osnovu odluke Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Izuzetno, izbori se mogu obaviti i u toku trajanja mandata ukoliko je to neophodan uslov za rad organizacija i organa iz stava 1. ovog člana.

Član 49a.

Član samostalnog sindikata može biti predlagan za člana i nosioca funkcije u organu Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Organi sindikalnih organizacija, samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata imaju pravo da predlažu članove organa i nosioce funkcija u Savezu samostalnih sindikata Srbije u skladu sa Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Za članove organa i nosioce funkcija u Savezu samostalnih sindikata Srbije i Savezu samostalnih sindikata na teritoriji mogu se predlagati kandidati iz sindikalnih organizacija i samostalnih sindikata koji poštuju obaveze utvrđene Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član 49b.

Kandidatom za člana organa Saveza samostalnih sindikata smatra se svaki kandidat koga je predložio ovlašćeni predlagač iz člana 49a.

Kandidatom za predsednika Saveza samostalnih sindikata na teritoriji smatra se onaj kandidat koga su predložili:

1. jedna trećina organa samostalnih sindikata, odnosno

2. jedna trećina organa sindikalnih organizacija, odnosno

3. veće Saveza samostalnih sindikata ili

4. viši organ Saveza samostalnih sindikata.

Član 49v.

Izbor predsednika Saveza samostalnih sindikata formiranih na teritoriji se verifikuje.

Verifikaciju izbora predsednika Saveza samostalnih sindikata na teritoriji, iz stava 1. ovog člana, vrši Predsedništvo Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Ukoliko za organe i nosioce funkcija u Savezu samostalnih sindikata na teritoriji nisu sprovedeni izbori ili nisu izvršeni u skladu sa ovim statutom i odlukom o održavanju izbora u Savezu samostalnih sindikata Srbije, Predsedništvo može imenovati poverenika Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

Poverenik je dužan da u roku od 90 dana od dana stupanja na dužnost sprovede izbore u skladu sa ovim statutom.

Prava, obaveze, odgovornosti poverenika iz stava 3. ovog člana utvrđuju se bliže odlukom o njegovom imenovanju.

Član 50.

Izbor predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, članova organa i nosilaca funkcija u organima Saveza samostalnih sindikata vrši se tajnim glasanjem, po pravilu, od više kandidata.

Izuzetno, za nosioce funkcija, ukoliko nije predloženo više kandidata izbor se vrši od jednog kandidata.

Svaki predloženi kandidat je dužan da se izjasni o prihvatanju kandidature čime stiče pravo da bude na kandidatskoj listi.

Kandidati za nosioce najodgovornijih funkcija mogu biti samo na jednoj kandidatskoj listi.

Lista kandidata utvrđuje se po azbučnom redu prezimena i imena kandidata.

Ukoliko je utvrđeno više kandidata, izabran je onaj kandidat koji dobije više od polovine glasova prisutnih članova organa.

Za kandidate koji nisu dobili potreban broj glasova iz stava 6. ovog člana, sprovodi se drugi krug glasanja.

Za drugi krug glasanja utvrđuju se kandidati koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova, i to za jednog kandidata više od broja koji se bira.

U drugom krugu izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova. Kada u drugom krugu glasanja dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izabran je kandidat koji se po redosledu na glasačkom listiću nalazi prvi.

Ako je na listi utvrđen jedan kandidat, izabran je ako dobije više od polovine glasova ukupnog broja članova organa.

Ukoliko utvrđeni kandidat ne dobije potrebnu većinu, iz stava 10. ovog člana, izbori se ponavljaju sa više kandidata.

Član 51.

Svojstvo člana organa Saveza samostalnih sindikata Srbije prestaje zbog:

1. prestanka članstva u sindikatu,

2. odlaska u penziju,

3. davanja ostavke,

4. razloga iz člana 48a,

5. razrešenja,

6. opoziva, i

7. isteka mandata organa.

Član 52.

Nosiocima funkcija u organima Saveza samostalnih sindikata funkcija prestaje zbog:

1. davanja ostavke,

2. odlaska u penziju,

3. razloga iz člana 48a,

4. razrešenja,

5. opoziva, i

6. isteka mandata organa.

Član 52a.

Član i nosilac funkcije u organima Saveza samostalnih sindikata ostavku podnose organu čiji je član, odnosno nosilac funkcije.

Ostavka može biti obrazložena.

Ostavka se konstatuje.

Član 52b.

Razrešenje člana i nosioca funkcije u organima Saveza samostalnih sindikata vrši se u slučajevima:

1. protivpravnog ponašanja;

2. neopravdanog odsustvovanja sa sednica, najmanje tri sednice uzastopno;

3. dugotrajne bolesti i druge objektivne sprečenosti.

Odluku o razrešenju donosi organ Saveza samostalnih sindikata čiji je član i nosilac funkcije ako se za nju izjasni većina prisutnih članova.

Predlog za razrešenje člana može dati organ koji ga je birao ili organ Saveza samostalnih sindikata u kome je član.

Predlog za razrešenje nosioca funkcije može dati organ Saveza samostalnih sindikata koji ga je birao ili viši organ Saveza samostalnih sindikata.

Član 53.

Opoziv članova organa i nosilaca funkcija u organima Saveza samostalnih sindikata Srbije vrši se u slučajevima:

1. nepoštovanja Programa Saveza samostalnih sindikata Srbije;

2. nepoštovanja ovog statuta;

3. nesprovođenja odluka organa;

4. kada svojim delovanjem nanose štetu Savezu.

Član 54.

Predlog za opoziv nosioca funkcije u organu Saveza samostalnih sindikata može dati:

1. jedna trećina organa samostalnih sindikata koji su konstitutivni članovi Saveza;

2. jedna trećina organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji;

3. jedna trećina organa sindikalnih organizacija samostalnih sindikata,

4. jedna trećina članova organa u kome se vrši funkcija;

5. viši organ Saveza samostalnih sindikata.

O predlogu za opoziv raspravlja se na sednici organa u kome se vrši funkcija.

Prihvatanjem predloga za opoziv sprovodi se tajno izjašnjavanje.

Odluka o opozivu je doneta ako se za opoziv izjasni više od polovine ukupnog broja članova organa.

Odluka o opozivu dostavlja se na dalji postupak organu koji je opozvanog nosioca funkcije izabrao za člana organa.

U slučaju neizglasavanja odluke iz stava 4 ovog člana, novi predlog za opoziv, iz istih razloga, može se podneti posle šest meseci.

Član 55.

Opoziv člana i nosioca funkcije u organu Saveza samostalnih sindikata vrše organi koji su ih birali.

Član 55a.

Opoziv članova organa Saveza samostalnih sindikata vrši se na predlog člana organa čiji je član i organa koji ga je birao.

Odluka o opozivu donosi se u skladu sa statutom i pravilima kojima se reguliše rad organa koji glasa o opozivu.

Član 56.

O prestanku članstva i funkcije u organu Saveza samostalnih sindikata donosi se odluka.

Istovremeno sa donošenjem odluke o prestanku funkcije u organu Saveza samostalnih sindikata donosi se i odluka o imenovanju vršioca dužnosti do izbora novog nosioca funkcije.

Član 57.

Između dva kongresa, funkcija predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije može da prestane:

1. podnošenjem ostavke;

2. razrešenjem u slučaju iz člana 52b. stav 1. tačka jedan i tri;

3. iz razloga iz člana 48a, i

4. opozivom.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije ostavku podnosi Veću Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluku o razrešenju predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije donosi Veće u skladu sa članom 52b. stav 2.

Opoziv predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije može se sprovesti u slučajevima utvrđenim članom 53. ovog statuta na obrazloženi predlog:

1. jedne trećine članova Veća;

2. organa samostalnih sindikata Srbije u kojima je organizovana najmanje polovina članstva;

3. organa saveza samostalnih sindikata na teritoriji koji obuhvataju najmanje polovinu članstva.

O predlogu za opoziv predsednika raspravlja se na sednici Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Prihvatanjem predloga za opoziv sprovodi se tajno izjašnjavanje.

Odluka o opozivu doneta je ako se za opoziv izjasni više od dve trećine ukupnog broja članova Veća.

IX. IMOVINA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE I MATERIJALNO-FINANSIJSKA SREDSTVA

Član 58.

Imovinu Saveza samostalnih sindikata Srbije čini sva nepokretna i pokretna imovina, novčana sredstva, hartije od vrednosti i imovinska prava.

Izvori prihoda Saveza samostalnih sindikata Srbije su: članarina, prihodi od imovine, prihodi od poslovanja i marketinga, donacije, legati, prilozi, pokloni i sredstva iz drugih izvora.

Ako se samostalni sindikat Srbije izdvoji i organizuje van Saveza samostalnih sindikata Srbije, na taj sindikat ne može se preneti imovina ili deo imovine iz stava 1 ovog člana.

Član 59.

Imovina oblika organizovanja u Savezu samostalnih sindikata Srbije koji se ukine ili prestane da postoji, prenosi se bez naknade neposredno višem obliku organizovanja.

Član 60.

Savez samostalnih sindikata Srbije, samostalni sindikati Srbije i savezi samostalnih sindikata na teritoriji samostalno finansiraju svoju aktivnost.

Savez samostalnih sindikata Srbije, samostalni sindikati Srbije i savezi samostalnih sindikata na teritoriji stiču nepokretnu imovinu, njome upravljaju i raspolažu uz saglasnost Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član 61.

Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije, kao najviši organ između dva kongresa, opštim aktom reguliše upravljanje i raspolaganje imovinom Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član 62.

Članarina u Savezu samostalnih sindikata Srbije je jedinstvena i iznosi 1% zarade člana, odnosno 0,50 % penzije, odnosno 0,50 % naknade.

Članarina iz stava 1. ovog člana raspoređuje se prema sledećim proporcijama i uplaćuje se na tekuće račune korisnika utvrđenih članom 4. stav 1. Statuta SSS Srbije, i to:

A) U sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata kod poslodavca na teritoriji Republike Srbije izvan AP Vojvodine, AP Kosova i Metohije i grada Beograda, članarina se raspoređuje preko tri virmanska naloga, i to:

1. 50% na tekući račun sindikalne organizacije samostalnog sindikata kod poslodavca,

2. 28% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata na teritoriji,

3. 22% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije (granski sindikat).

B) U sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata kod poslodavca na teritoriji grada Beograda članarina se raspoređuje preko tri virmanska naloga, i to:

1. 50% na tekući račun sindikalne organizacije samostalnog sindikata kod poslodavca,

2. 33% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata Beograda,

3. 17% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije (granski sindikat).

V) U sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata kod poslodavca na teritoriji Pokrajine Vojvodine, odnosno Kosova i Metohije, sredstva od članarine raspoređuju se preko četiri virmanska naloga, i to:

1. 50% na tekući račun sindikalne organizacije samostalnog sindikata kod poslodavca,

2. 10% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata Pokrajine Vojvodine, odnosno Kosova i Metohije,

3. 28% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata na teritoriji,

4. 12% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije (granski sindikat).

Samostalni sindikati Srbije dužni su da svakog radnog dana na tekući račun Saveza samostalnih sindikata Srbije prenesu 25% doznačenih sredstava od članarine.

Obavezuju se samostalni sindikati da procenat izdvajanja sredstava iz stava 3. ovog člana regulišu ugovorom sa Savezom samostalnih sindikata Srbije overenim kod nadležnog suda.

Sindikalne organizacije samostalnog sindikata mogu odlučiti da članarina iznosi i više od iznosa utvrđenog u stavu 1. ovog člana a u skladu sa statutom samostalnog sindikata.

Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju, imovini i fondovima sindikata i Saveza samostalnih sindikata Srbije utvrđuju se prava, obaveze i odgovornost korisnika u raspolaganju članarinom.

Član 63.

Pravo uvida i kontrole primene člana 62. u sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata, samostalnim sindikatima, Savezu samostalnih sindikata na svim nivoima organizovanja imaju revizori koje imenuje Nadzorni odbor SSS Srbije.

Revizor je obavezan da o svim uočenim slučajevima kršenja primene člana 62. u roku od pet dana pismeno obavesti Nadzorni odbor SSS Srbije.

Nadzorni odbor SSS Srbije obavezan je da po dobijanju pisanog obaveštenja u roku od 10 dana predloži Veću SSS Srbije, odnosno predsedniku SSS Srbije, primenu mera utvrđenih članom 53. Statuta SSS Srbije, odnosno da zatraži od nadležnih organa samostalnih sindikata Srbije sprovođenje opoziva predsednika sindikalne organizacije u roku od 30 dana.

U slučaju nesprovođenja mera, predsednik SSS Srbije predlaže Veću SSS Srbije donošenje odluke o preispitivanju članstva samostalnog sindikata u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

X. STRUČNA SLUŽBA

Član 64.

Zajednička stručna služba formira se za organe:

1. Saveza samostalnih sindikata Srbije i samostalnih sindikata Srbije;

2. Saveza samostalnih sindikata i samostalnih sindikata pokrajine;

3. Saveza samostalnih sindikata grada Beograda i gradova iz člana 30.; i

4. Saveza samostalnih sindikata formiranog na teritoriji.

Stručne službe obavljaju poslove:

1. radno-pravne zaštite članova samostalnih sindikata,

2. stručno-analitičke,

3. obrazovanja i osposobljavanja,

4. marketinga i informisanja,

5. računovodstveno-knjigovodstvene, i

6. administrativno-tehničke.

U Stručnim službama iz stava 1. ovog člana formira se služba pravne pomoći.

Služba pravne pomoći angažuje se na pružanju radno-pravne zaštite i zastupanju članova, pomoći sindikalnim organizacijama u ostvarivanju prava iz rada i po osnovu rada zaposlenih i njihovom bližem regulisanju kroz ugovore o radu, kolektivne ugovore i druge opšte akte, kao i obezbeđenju njihove primene i poštovanja.

Predsedništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije utvrđuje kriterijume za određivanje broja zaposlenih u Stručnim službama Saveza samostalnih sindikata formiranih na teritoriji.

U Stručnoj službi može se posebnim ugovorom angažovati agencija za obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova.

Službe mogu obavljati i druge poslove za samostalne sindikate Srbije i sindikalne organizacije u skladu s posebnim ugovorom.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 65.

Izmenama i dopunama ovog statuta ne mogu se menjati Osnovna načela.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjuju se odluke Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član 66.

Samostalni sindikati Srbije i savezi samostalnih sindikata na teritoriji izvršiće usklađivanje svojih akata sa ovim statutom u roku od tri meseca od dana njegovog stupanja na snagu .

Član 67.

Savez samostalnih sindikata Srbije čine sindikati Srbije, odnosno samostalni sindikati Srbije koji su na dan održavanja Dvanestog kongresa organizovani u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

Član 68.

Izmene i dopune Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, usvojene na XIII kongresu održanom 30. juna 2006. godine, postaju sastavni deo Statuta i stupaju na snagu osmog dana od dana usvajanja.

*

* *

Odredbe Odluke o izmenama i dopunama Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije usvojene na sednici Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, 21. maja 2009. godine, koje nisu mogle biti unete u prečišćen tekst Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije:

Član 72.

Savez samostalnih sindikata Srbije čine samostalni sindikati Srbije koji su na dan održavanja XIII kongresa i donošenja Odluke o izmenama i dopunama ovog statuta 21. maja 2009. godine organizovani u Savez samostalnih sindikata Srbije.

Član 73.

Samostalni sindikati Srbije i savezi samostalnih sindikata na teritoriji izvršiće usklađivanje svojih akata sa Odlukom o izmenama i dopunama ovog statuta od 21. maja 2009. godine u roku od tri meseca od dana njenog stupanja na snagu .

Član 74.

Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u sedištu Saveza samostalnih sindikata Srbije, izuzev odredbi o trajanju mandata kao i o broju članova Nadzornog i Statutarnog odbora Saveza samostalnih sindikata Srbije koje se primenjuju za naredni mandatni period.

P R E D S E D N I K

Saveza samostalnih sindikata Srbije

Ljubisav Orbović

 

 

Na osnovu clana 5. Statuta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i clana 33. Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije Dvadeseta konferencija Saveza samostalnih sindikata Vojvodine na zasedanju održanom 19. marta 2010. godine u s v a j a

S T A T U T
SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINEI OPŠTE ODREDBE

1. Savez samostalnih sindikata Vojvodine je samostalna, demokratska i nezavisna interesna organizacija zaposlenih, koja se na nacelima uzajamnosti i solidarnosti angažuje na ostvarivanju i zaštiti radnih, ekonomskih, socijalnih i profesionalnih interesa clanova svih sindikata u njegovom sastavu.
2. Savez samostalnih sindikata Vojvodine je nezavisan i samostalan u odnosu na poslodavce, udruženja poslodavaca, organe vlasti i politicke partije, stranke i verske zajednice.
3. Savez samostalnih sindikata Vojvodine konstituišu sindikati delatnosti organizovani u Vojvodini.
Sindikati se organizuju u Savez samostalnih sindikata Vojvodine radi neophodnog programskog i akcionog jedinstva i solidarnosti u zastupanju njihovih opštih i zajednickih interesa i cine delove jedinstvenog Saveza.
4. Savez samostalnih sindikata Vojvodine se udružuje, organizuje i cini sastavni deo Saveza samostalnih sindikata Srbije radi ostvarivanja zajednickih ciljeva i interesa na nivou Republike.
5. Radi ostvarivanja odredenih zajednickih interesa clanstva Savez samostalnih sindikata Vojvodine može da ostvaruje saradnju i da zajednicki deluje sa drugim sindikalnim centralama, sa društvenim i nevladinim organizacijama.
6. Organizovanost i funkcionisanje Saveza samostalnih sindikata Vojvodine zasniva se na kombinaciji granskog i teritorijalnog principa, uz jasno definisanu podelu njihove nadležnosti i odgovornosti u skladu sa ovim statutom.
7. Delovanje Saveza samostalnih sindikata Vojvodine zasniva se na principima dobrovoljnosti kod uclanjenja, demokraticnosti u radu, odlucivanju i izborima, solidarnosti, koordinacije u realizaciji programskih i statutarnih dokumenata, uz obaveznost sprovodenja usvojenih odluka, efikasnosti, odgovornosti i javnosti rada.
Osnove delovanja Saveza samostalnih sindikata Vojvodine su ovaj statut i Program, usaglašeni sa Programom i Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ustav, zakoni, kolektivni ugovori i ratifikovane medunarodne konvencije.
8. Savez samostalnih sindikata Vojvodine ostvaruje regionalnu medunarodnu sindikalnu saradnju samostalno i u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije.
9. Savez samostalnih sindikata Vojvodine u ostvarivanju svoje uloge koristi sva demokratska, legalna i legitimna medunarodno priznata sredstva i metode sindikalne borbe kao što su: socijalni dijalog sa socijalnim partnerima, javno iznošenje stavova, predloga i inicijativa, kritika i osporavanje odredenih rešenja, traženje ostavki i opoziva, pokretanje sudskih sporova i organizovanje protestnih skupova i štrajkova.

II SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

Clan 1.

U ostvarivanju ekonomskih, socijalnih, kulturnih i obrazovnih interesa zaposlenih Savez samostalnih sindikata Vojvodine (u daljem tekstu: Savez) posebno se angažuje i zalaže za:
• razvoj socijalne i demokratske pravne države i demokratskog društvenog uredenja;
• ostvarivanje osnovnih ljudskih i sindikalnih prava i sloboda kao i nezavisnosti sindikalnog pokreta;
• unapredenje socijalnog dijaloga;
• dalji razvoj kolektivnog pregovaranja;
• zaštitu interesa zaposlenih u oblastima ekonomske, socijalne, poreske i zdravstvene politike, kao i za zaštitu covekove okoline;
• obezbedenost socijalne sigurnosti;
• unapredenje sistema radnog, socijalnog i penzijskog zakonodavstva;
• unapredenje obrazovnog sistema i stvaranje institucionalnih uslova za usavršavanje u toku radnog odnosa;
• bezbednost i zaštitu na radu.
Clan 2.

Savez se angažuje na zaštiti radnih, ekonomskih, socijalnih i profesionalnih interesa i ostvarivanju i unapredivanju prava sindikalnog clanstva.

U ostvarivanju svoje uloge, osnovne nadležnosti Saveza su da:
• utvrduje strategiju delovanja po najznacajnijim pitanjima iz Programa Saveza,
• ucestvuje u tripartitnom socijalnom dijalogu, jedan je od osnivaca i ucestvuje u radu Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta,
• ostvaruje socijalni dijalog i pregovara sa udruženjima poslodavaca na teritoriji AP Vojvodine,
• izgraduje zajednicke osnove funkcionisanja sistema kolektivnih ugovora na teritoriji AP Vojvodine i zakljucuje posebni kolektivni ugovor za teritorijalnu autonomiju,
• predstavlja i zastupa interese clanstva samostalnih sindikata pred organima teritorijalne autonomije,
• pokrece inicijative, izgraduje stavove o pitanjima bitnim za ekonomski i socijalni položaj ukupnog clanstva samostalnih sindikata, koja se ureduju sistemskim propisima i aktima organa teritorijalne autonomije,
• ucestvuje u radu pokrajinskih fondova socijalnog osiguranja,
• obezbeduje pružanje pravne pomoci sindikalnim organizacijama i radno-pravne zaštite clanovima samostalnih sindikata,
• obezbeduje tehnicke uslove i strucnu pomoc samostalnim sindikatima organizovanim u Pokrajini,
• organizuje razlicite vidove edukacije i osposobljavanja kadrova za sindikalni rad,
• obezbeduje pravovremeno i potpuno informisanje u Savezu i informisanje javnosti o svojim odlukama, stavovima i akcijama, kao i o akcijama samostalnih sindikata i celine Saveza,
• organizuje štrajk na nivou Vojvodine,
• pruža pomoc u preventivnom rešavanju kolektivnih radnih sporova posredovanjem i ucešcem u radu arbitraža,
• stara se o obezbedivanju i unapredivanju stabilne materijalne osnove svoga delovanja,
• obezbeduje i unapreduje rodnu jednakost,
• na nacelima solidarnosti formira namenske sindikalne fondove,
• ucestvuje u organizovanju Sportske olimpijade radnika Vojvodine,
• organizuje rad zajednicke strucne službe za sindikate i organe Saveza,
• pruža pomoc, daje podršku i ucestvuje u aktivnostima samostalnih sindikata organizovanih u Pokrajini na njihov zahtev,
• angažuje se i po drugim pitanjima od zajednickog i opšteg interesa za ukupno clanstvo.

Clan 3.

U Savezu samostalnih sindikata Vojvodine kolektivni clanovi mogu da budu pokrajinske organizacije penzionera, invalida rada, nezaposlenih i druge organizacije koje prihvataju Statut i Program Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

Odluku o prijemu kolektivnog clana u Savez samostalnih sindikata Vojvodine iz stava 1. ovog clana donosi Vece Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

Medusobni odnosi izmedu Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i kolektivnog clana ureduju se sporazumom.


III ORGANI SAVEZA I NOSIOCI FUNKCIJA

Clan 4.
Organi Saveza su:
• Konferencija,
• Vece,
• Predsedništvo,
• Nadzorni odbor i
• Statutarni odbor.

Konferencija SSSV

Clan 5.

Konferencija je najviši organ Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i održava se svake pete godine.

Dve trecine delegata Konferencije biraju samostalni sindikati organizovani u Pokrajini (u daljem tekstu: samostalni sindikati), a jednu trecinu Savezi samostalnih sindikata na teritoriji, srazmerno brojnosti clanstva.

Svojstvo delegata Konferencije imaju i clanovi Veca, Statutarnog i Nadzornog odbora prethodnog i novog saziva.

Odluku o broju i sastavu delegata Konferencije donosi Vece SSSV najkasnije 60 dana pre njenog održavanja.

Pri utvrdivanju broja delegata Konferencije iz stava 2. ovog clana polazi se od prosecnog broja clanova samostalnih sindikata koji redovno placaju clanarinu u godini pre donošenja Odluke iz stava 4. ovog clana.
Clan 6.

Odluku o sazivu i predlogu dnevnog reda Konferencije donosi Vece SSSV najkasnije 30 dana pre njenog održavanja.

Konferencija:
1. verifikuje izbor delegata Konferencije,
2. verifikuje izbor clanova Veca, Nadzornog i Statutarnog odbora Saveza samostalnih sindikata Vojvodine novog saziva,
3. imenuje radno predsedništvo koje rukovodi radom Konferencije,
4. usvaja poslovnik o svom radu,
5. imenuje svoja radna tela,
6. usvaja Izveštaj o radu Saveza samostalnih sindikata Vojvodine izmedu dve konferencije,
7. usvaja Izveštaj Nadzornog odbora o rezultatima nadzora,
8. usvaja Izveštaj Statutarnog odbora,
9. usvaja Program Saveza samostalnih sindikata Vojvodine,
10.usvaja Statut Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, odnosno izmene i dopune Statuta,
11.bira predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine,
12.razmatra i odlucuje o zahtevima i inicijativama sindikata delatnosti Vojvodine i Saveza samostalnih sindikata na teritoriji upucenih Konferenciji,
13.daje razrešnicu clanovima Veca, Nadzornog i Statutarnog odbora Saveza samostalnih sindikata Vojvodine prethodnog saziva.

Clanovi organa Saveza prethodnog saziva nemaju pravo odlucivanja prilikom davanja razrešnice.

Konferencija punovažno radi ako je prisutno više od polovine delegata, a odluke donosi ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih delegata Konferencije.

Clan 7.
Izmedu dve redovne može se održati Vanredna konferencija radi razmatranja ili donošenja odluka o pitanjima iz njene nadležnosti najkasnije 60 dana od dana podnošenja obrazloženog zahteva:

• samostalnih sindikata u kojima je organizovana najmanje polovina clanstva na teritoriji Vojvodine ili
• veca Saveza samostalnih sindikata na teritoriji koja obuhvataju najmanje polovinu clanstva na teritoriji Vojvodine.

Vece SSSV može da sazove Vanrednu konferenciju na svoju inicijativu, a odluka je doneta ukoliko se za nju izjasni više od polovine od ukupnog broja clanova Veca.

Vanrednu konferenciju cine birani delegati i clanovi Veca, Nadzornog i Statutarnog odbora SSSV.

Dve trecine delegata Vanredne konferencije biraju nadležni organi samostalnih sindikata, a jednu trecinu veca Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

Pri utvrdivanju broja delegata Vanredne konferencije po pojedinim samostalnim sindikatima i savezima samostalnih sindikata na teritoriji polazi se od prosecnog broja clanova koji redovno placaju clanarinu u godini pre njenog održavanja.

Odluku o broju, sastavu, datumu održavanja i predlogu dnevnog reda Vanredne konferencije donosi Vece SSSV najkasnije 30 dana od dana prijema obrazloženog zahteva iz stava 1. ovog clana.

Vanredna konferencija punovažno radi ako je prisutno više od polovine delegata, a odluke donosi ukoliko se za njih izjasni više od polovine prisutnih delegata.

Clan 8.
Vece Saveza samostalnih sindikata Vojvodine (u daljem tekstu: Vece SSSV), radi razmatranja pitanja od znacaja za materijalni i socijalni položaj zaposlenih, može doneti odluku o održavanju konvencije.
Odlukom Veca SSSV bliže se odreduje dnevni red, broj i sastav ucesnika konvencije.


Vece SSSV

Clan 9.

Vece SSSV je najviši organ Saveza samostalnih sindikata Vojvodine izmedu dve konferencije.

Vece SSSV cine dve trecine predstavnika samostalnih sindikata i jedna trecina predstavnika Saveza samostalnih sindikata na teritoriji AP Vojvodine, srazmerno broju clanova koji redovno placaju clanarinu Savezu.

Pri utvrdivanju broja clanova Veca SSSV po pojedinim samostalnim sindikatima i savezima samostalnih sindikata na teritoriji polazi se od prosecnog broja clanova koji redovno placaju clanarinu u godini pre donošenja odluke o broju i strukturi clanova Veca.

Clanovi Veca SSSV po funkciji su: predsednik Saveza, predsednici samostalnih sindikata, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i predsednici Saveza samostalnih sindikata formiranih za gradove i više opština. Clanovi Veca po funkciji su i predsednici jednog broja veca Saveza samostalnih sindikata za opštinu, srazmerno brojnosti clanstva.

Odluku o broju i strukturi clanova Veca SSSV donosi Vece SSSV.

Predsednik organizacije koja je kolektivni clan Saveza samostalnih sindikata Vojvodine po funkciji je clan Veca SSSV.

Clan 10.
Vece SSSV :
• ucestvuje u izgradivanju stavova i opredeljivanju akcija u Savezu samostalnih sindikata Srbije i odgovorno je za njihovo sprovodenje na teritoriji AP Vojvodine;
• priprema Konferenciju i utvrduje predloge dokumenata (Izveštaja o radu, Programa i Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta) koje usvaja Konferencija;
• izmedu dve Konferencije verifikuje izbor clanova Veca, Nadzornog i Statutarnog odbora SSSV;
• odlucuje o prestanku funkcije i bira predsednika Saveza izmedu dve Konferencije, u skladu sa ovim statutom;
• vrši pojedinacne izmene i dopune ovog statuta na predlog Statutarnog odbora SSSV, Predsedništva SSSV i jedne trecine clanova Veca SSSV;
• usvaja strategije delovanja po najznacajnijim pitanjima iz Programa SSSV;
• usvaja godišnje planove rada na realizaciji usvojenog Programa SSSV i prati aktivnosti Predsedništva SSSV izmedu dve sednice Veca;
• donosi odluku o stupanju u štrajk na teritoriji Vojvodine vecinom od ukupnog broja clanova Veca, kao i odluku o organizovanju protesta;
• usvaja Poslovnik o radu i druga opšta akta neophodna za rad Veca i ostvarivanje funkcija Saveza samostalnih sindikata Vojvodine;
• donosi pravilnik o racunovodstvu;
• imenuje stalna i povremena radna tela;
• donosi odluku o formiranju, sastavu i delokrugu rada Centra za osposobljavanje, informisanje i marketing;
• donosi odluku o sprovodenju i dinamici izbora u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine, u skladu sa odlukom Veca Saveza samostalnih sindikata Srbije;
• vrši izbor odredenog broja clanova organa Saveza samostalnih sindikata Srbije u skladu sa odlukama Veca Saveza samostalnih sindikata Srbije;
• donosi odluku o prijemu u Savez i iskljucenju samostalnog sindikata iz Saveza vecinom od ukupnog broja clanova Veca;
• donosi odluku o formiranju i prestanku rada Saveza samostalnih sindikata i povereništava na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa ovim i Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije i upucuje je Vecu Saveza samostalnih sindikata Srbije na verifikaciju;
• vecinom od ukupnog broja clanova Veca donosi odluku o privremenom iskljucenju iz sastava Veca clanova ukoliko organizacije koje oni u Vecu predstavljaju, kršeci Statut SSSV i Statut Saveza samostalnih sindikata Srbije, ugrožavaju funkcionisanje Saveza, uz prethodno obaveštavanje clana Veca i organizacije o postojanju razloga za privremeno iskljucenje;
• donosi odluku o raspuštanju organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji koji je formiran odlukom Veca SSSV, ukoliko kršeci Statut SSSV ugrožava funkcionisanje Saveza i istovremeno imenuje privremeni organ vecinom od ukupnog broja clanova Veca ;
• donosi odluku o broju i sastavu Predsedništva SSSV ;
• ucestvuje u organizovanju Sportske olimpijade radnika Vojvodine;
• angažuje se na unapredivanju regionalne medunarodne sindikalne saradnje Saveza samostalnih sindikata Vojvodine;
• angažuje se na zaštiti materijalnog i socijalnog položaja penzionera, invalida rada i privremeno nezaposlenih - clanova samostalnih sindikata;
• usvaja godišnji izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i plan prihoda i rashoda Saveza;
• osniva sindikalne fondove;
• donosi odluke o osnivanju privrednih društava i drugih pravnih lica kao osnivac ili suosnivac i kupovini akcija;
• donosi i druge odluke, zakljucke i stavove koji su od posebnog znacaja za ostvarivanje uloge Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, u skladu sa ovim statutom.

Sednice Veca SSSV saziva predsednik Saveza, a saziva ih i na zahtev trecine clanova Veca ili na zahtev Predsedništva, odnosno Nadzornog ili Statutarnog odbora po pitanjima iz njihove nadležnosti.

Poslove Veca SSSV izmedu dve sednice obavlja Predsedništvo SSSV.

Clanovi Veca SSSV za svoj rad odgovaraju organizacijama i organima koji su ih u Vece izabrali, a za realizaciju usvojenih odluka, stavova i zakljucaka Veca SSSV odgovaraju i Vecu SSSV.

Nadzorni odbor SSSV

Clan 11.

Nadzorni odbor Saveza samostalnih sindikata Vojvodine (u daljem tekstu: Nadzorni odbor SSSV) vrši nadzor nad ostvarivanjem politike finansiranja, raspodele i upotrebe sredstava, najmanje jednom godišnje upoznaje Vece SSSV o rezultatima nadzora i predlaže mere koje treba preduzeti radi ostvarivanja utvrdene politike sticanja i raspodele finansijskih sredstava.

Radi ostvarivanja obaveza iz stava 1. ovog clana Nadzorni odbor:
• izveštava Vece SSSV o racunovodstvenim izveštajima o poslovanju organa SSSV,
• vrši kontrolu uplate clanarine u utvrdenim proporcijama i predlaže preduzimanje mera u skladu sa Statutom,
• može da imenuje sindikalne inspektore koji ce operativno vršiti kontrolu pravilnosti uplate i raspodele clanarine, u skladu sa odlukom o njihovom imenovanju i nadležnostima koju donosi Nadzorni odbor SSSV.
Nadzorni odbor SSSV ima 6 clanova.

Nadzorni odbor SSSV iz svog sastava bira predsednika.

Odluku o strukturi clanova Nadzornog odbora SSSV donosi Vece SSSV.

Za svoj rad Nadzorni odbor SSSV odgovara Konferenciji.

Predsednik Nadzornog odbora SSSV prisustvuje sednicama Veca SSSV.

Statutarni odbor SSSV

Clan 12.

Statutarni odbor Saveza samostalnih sindikata Vojvodine (u daljem tekstu: Statutarni odbor SSSV) prati primenu ovog statuta, daje tumacenje odredaba Statuta, daje mišljenje o inicijativama i predlozima za izmenu Statuta, odlucuje o prigovorima i žalbama statutarne prirode, predlaže Vecu SSSV izmene i dopune Statuta i priprema nacrt Statuta za Konferenciju.

Statutarni odbor SSSV ima 6 clanova.

Statutarni odbor SSSV iz svog sastava bira predsednika.

Odluku o strukturi clanova Statutarnog odbora SSSV donosi Vece SSSV.

Za svoj rad Statutarni odbor SSSV odgovara Konferenciji.

Predsednik Statutarnog odbora SSSV prisustvuje sednicama Veca SSSV.

Predsedništvo SSSV

Clan 13.

Predsedništvo Saveza samostalnih sindikata Vojvodine (u daljem tekstu: Predsedništvo SSSV) je organ Saveza i za svoj rad odgovorno je Vecu SSSV.

Predsedništvo SSSV cine: predsednik Saveza, potpredsednici i sekretar Veca, predsednici samostalnih sindikata delatnosti organizovanih u Pokrajini koje utvrdi Vece i predsednici veca Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada, gradova i opština koje utvrdi Vece SSSV.
Vece SSSV svojom odlukom utvrduje broj i sastav Predsedništva SSSV.

Na osnovu odluka nadležnih organa samostalnih sindikata na radu u Savezu mogu da budu predsednici onih samostalnih sindikata koji poseduju sve potrebne finansijske pretpostavke za nesmetan rad, kao i za funkcionisanje samostalnog sindikata i finansiranje Saveza u skladu sa odlukom Predsedništva SSSV.

Vece SSSV donosi odluku o broju nosilaca funkcija na radu u Savezu.

Clan 14.

Predsedništvo SSSV:
• usvaja poslovnik o svom radu,
• priprema sednice Veca SSSV,
• sprovodi usvojene odluke, stavove i zakljucke Veca SSSV,
• neposredno i preko Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta upucuje inicijative i ostvaruje socijalni dijalog sa nadležnim organima teritorijalne autonomije i udruženjima poslodavaca na nivou AP Vojvodine o svim pitanjima koja uticu na materijalni i socijalni položaj clanstva,
• pokrece inicijative za donošenje i razmatra nacrte sistemskih i drugih propisa od interesa za ukupno clanstvo, penzionisane i nezaposlene clanove, koje upucuje nadležnim organima Saveza samostalnih sindikata Srbije na dalji postupak,
• operativno sprovodi odluke organa Saveza samostalnih sindikata Srbije na teritoriji Vojvodine,
• imenuje clanove odbora za pregovore i ucestvuje u zakljucivanju posebnog kolektivnog ugovora za teritoriju AP Vojvodine,
• vodi aktivnosti na realizaciji planova rada Veca,
• koordinira rad pokrajinskih odbora samostalnih sindikata i organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji,
• prati, analizira i pomaže u radu strucnim službama pri savezima samostalnih sindikata na teritoriji Vojvodine,
• organizuje seminare, okrugle stolove, radionice i druge vidove edukacije i osposobljavanja kadrova za sindikalni rad,
• obezbeduje pružanje pravne pomoci sindikalnim organizacijama i besplatne radno-pravne zaštite clanovima sindikata, na zahtev samostalnih sindikata,
• u skladu sa svojom ulogom, na prigodne nacine, pravovremeno i kontinuirano informiše clanstvo i javnost o sindikalnim stavovima, zahtevima, odlukama i akcijama,
• organizuje i unapreduje rekreativni odmor radnika u cilju prevencije radne invalidnosti,
• operativno sprovodi aktivnosti na sportskoj rekreaciji clanstva i organizovanju Sportske olimpijade radnika Vojvodine,
• donosi odluke i stara se o izvršavanju regionalne medunarodne sindikalne saradnje Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i ucestvuje u ostvarivanju medunarodne sindikalne saradnje u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije,
• donosi odluke o formiranju stalnih i povremenih komisija i drugih radnih tela,
• donosi odluke o radnim i teritorijalnim zaduženjima nosilaca funkcija na radu u SSSV,
• imenuje predstavnike Saveza u Pokrajinski socijalno-ekonomski savet i druge organe i tela na nivou AP Vojvodine na kojima se razmatraju i donose odluke koje uticu na materijalni i socijalni položaj zaposlenih i jednom godišnje razmatra izveštaje o njihovom radu,
• donosi odluku o sazivanju sednice organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji ukoliko to ne ucini predsednik organa na zahtev jedne trecine clanova organa,
• donosi odluku o formiranju Strucne službe Saveza, obezbeduje kadrovske i materijalno - tehnicke uslove i organizuje rad Službe SSSV i usvaja opšte akte cija obaveznost donošenja proizilazi iz zakona,
• stara se o materijalno-finansijskom poslovanju, imovini i fondovima Saveza samostalnih sindikata Vojvodine,
• utvrduje predlog plana prihoda i rashoda SSSV,
• utvrduje predlog godišnjeg izveštaja o materijalno-finansijskom poslovanju na osnovu završnog racuna o finansijskom poslovanju SSSV,
• usvaja odluku o visini pojedinacnih isplata u okviru plana prihoda i rashoda,
• razvija preduzetnicku aktivnost u cilju uvecanja imovine i sticanja dobiti,
• podnosi izveštaj Vecu SSSV o svom radu izmedu dve sednice Veca SSSV,
• donosi i druge odluke i zakljucke i usvaja akte neophodne za rad i ostvarivanje svoje uloge iz delokruga rada.
Predsedništvo SSSV za svoj rad odgovara Vecu.

Izuzetno, Predsedništvo SSSV može izmedu dve sednice Veca SSSV da donosi odluke i da zauzima stavove iz nadležnosti Veca SSSV, uz obavezu da ih uputi Vecu SSSV na verifikaciju na prvu narednu sednicu.

Clan 15.

Predsedništvo SSSV formira Izvršni odbor kao svoj operativno-izvršni organ.

Izvršni odbor cine predsednik Saveza, sekretar Veca, potpredsednici Veca i predsednici samostalnih sindikata na radu u Savezu.

Izvršni odbor se angažuje na pripremi sednica Predsedništva SSSV i Veca SSSV, stara se o realizaciji stavova i odluka koje donose Predsedništvo SSSV i Vece SSSV, koordinira rad organa SSSV, samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata na teritoriji i obavlja druge poslove koje mu poveri Predsedništvo SSSV.

Za svoj rad Izvršni odbor odgovara Predsedništvu.

Predsednik SSSV

Clan 16.
Predsednik Saveza:
1. predstavlja i zastupa Savez,
2. potpisuje akta i dokumenta Saveza i njegovih organa,
3. saziva i predsedava sednicama Veca SSSV, Predsedništva SSSV i Izvršnog odbora,
4. odgovoran je za prezentovanje i zastupanje usvojenih odluka, stavova i zakljucaka Veca SSSV u višim organima Saveza samostalnih sindikata Srbije,
5. predlaže preduzimanje odgovarajucih mera i rešenja, u skladu sa Programom SSSV i godišnjim planom rada Veca SSSV,
6. neposredno kontaktira sa državnim organima, organima teritorijalne autonomije i udruženjima poslodavaca u AP Vojvodini,
7. neposredno saraduje sa predsednikom Saveza samostalnih sindikata Srbije,
8. koordinira rad sa predsednicima pokrajinskih odbora samostalnih sindikata i predsednicima veca Saveza samostalnih sindikata na teritoriji,
9. koordinira ostvarivanje medunarodne sindikalne saradnje Saveza,
10. prati ostvarivanje finansijske politike i odgovoran je za materijalno-finansijsko poslovanje Saveza,
11.naredbodavac je za raspolaganje sredstvima Saveza,
12. formira radne grupe i timove,
13.donosi, na predlog Predsedništva, akta kojima se ureduje organizacija rada i sistematizacija poslova u strucnoj službi,
14.zakljucuje i otkazuje ugovore o radu zaposlenima u Savezu,
15.obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim opštim aktima organa Saveza.
U odsutnosti, predsednika Saveza zamenjuje potpredsednik Veca, odnosno sekretar Veca, o cemu odlucuje predsednik Saveza.

Za svoj rad predsednik odgovara Konferenciji i Vecu SSSV.


Sekretar Veca SSSV

Clan 17.

Vece SSSV iz svog sastava, na predlog predsednika Saveza, bira sekretara Veca SSSV.

Sekretar Veca SSSV organizuje rad na pripremi sednica Predsedništva SSSV i Veca SSSV, kao i drugih skupova u organizaciji Saveza, stara se o izvršavanju odluka, zakljucaka, stavova i akata Veca SSSV i Predsedništva SSSV, organizuje, rukovodi i odgovaran je za rad strucne službe SSSV, odlucuje o pojedinacnim pravima i obavezama zaposlenih u Savezu, koordinira rad sa sekretarom Veca Saveza samostalnih sindikata Srbije i sa sekretarima veca Saveza samostalnih sindikata na teritoriji i radi po nalogu predsednika Veca SSSV.

Za svoj rad sekretar Veca SSSV odgovara Vecu SSSV i predsedniku Saveza.


Potpredsednici u Vecu SSSV

Clan 18.

Vece SSSV iz svog sastava, na predlog predsednika, imenuje potpredsednike Veca SSSV.

Broj potpredsednika utvrduje Vece SSSV svojom odlukom.

Potpredsednik Veca SSSV prati stanje i probleme u odredenim oblastima programskog delovanja SSSV, predlaže Vecu SSSV i Predsedništvu SSSV donošenje odluka, stavova, zakljucaka i vodenje akcija i angažuje se na njihovoj realizaciji, predlaže predsedniku Saveza preduzimanje mera iz njegove nadležnosti, radi po nalogu predsednika Saveza i odgovoran je za podrucje svoga rada.

Odlukom predsednika Saveza odreduju se oblasti za koje se zadužuju potpredsednici Veca SSSV.

Za svoj rad potpredsednici Veca SSSV odgovaraju predsedniku Saveza i Vecu SSSV.

Prestankom funkcije predsednika Saveza prestaje i funkcija potpredsednika Veca SSSV.


IV SAMOSTALNI SINDIKATI ORGANIZOVANI U VOJVODINI

Clan 19.

Samostalni sindikati organizovani u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine su, u skladu sa sopstvenim statutima, samostalni u izražavanju, zastupanju i zaštiti posebnih i specificnih interesa clanstva, kao što su:
• socijalni dijalog i pregovori sa udruženjima poslodavaca odredene grane ili delatnosti u Pokrajini,
• zakljucivanje i primena posebnih kolektivnih ugovora i kolektivnih ugovora kod poslodavaca,
• pracenje primene i upucivanje predloga i inicijativa nadležnim organima za donošenje i izmene propisa kojima se ureduje položaj zaposlenih u odredenoj delatnosti, odnosno grani,
• informisanje clanstva i javnosti o svom radu,
• pomoc u radu sindikalnih organizacija i pružanje pomoci clanstvu,
• osposobljavanje clanstva i kadrova za sindikalni rad,
• bezbednost i zaštita zdravlja na radu,
• zaštita prava i interesa clanova samostalnih sindikata u postupcima privatizacije, statusnih i organizacionih promena kod poslodavaca, utvrdivanja viškova zaposlenih i u postupcima stecajeva,
• organizovanje radno-proizvodnih i sportskih takmicenja,
• ostvarivanje granske regionalne medunarodne sindikalne saradnje,
• primena svih vidova i sredstava sindikalne borbe,
• ostvarivanje i drugih posebnih i specificnih interesa, u skladu sa sopstvenim statutima.
Clan 20.

Odluku o prijemu novog samostalnog sindikata u Savez samostalnih sindikata Vojvodine donosi Vece SSSV.

Odluku o prijemu u Savez sindikata koji nastaje od dela clanova vec organizovanog samostalnog sindikata Vojvodine, Vece SSSV donosi uz prethodno pribavljenu saglasnost odgovarajuceg samostalnog sindikata.

Registrovanje samostalnog sindikata u sedištu Saveza vrši se uz pisanu saglasnost Veca SSSV.
Clan 21.

Na osnovu interesa clanstva sa odredene teritorije samostalni sindikati formiraju organe, odnosno organizacije, u skladu sa svojim statutima.
U formiranju organa, odnosno organizacija iz stava 1. ovog clana samostalni sindikati ostvaruju saradnju i koordinaciju sa ostalim samostalnim sindikatima i Savezom.

Clan 22.

Samostalni sindikati statutima, koji ne mogu da budu u suprotnosti sa ovim statutom, ureduju sopstvenu organizovanost, sadržaje i metode delovanja.

Organi SSSV dužni su da razmatraju predloge i zahteve samostalnih sindikata, da o njima zauzimaju stavove i da o zauzetim stavovima obaveštavaju podnosioce predloga najkasnije u roku od 60 dana.

Samostalni sindikati su obavezni da sprovode odluke i stavove organa Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Clan 23.

Samostalni sindikati se organizuju u odgovarajuce samostalne sindikate Srbije, radi ostvarivanja i zaštite specificnih i posebnih interesa clanstva na republickom nivou i unapredivanja položaja ukupnog clanstva samostalnog sindikata u Republici.

Samostalni sindikati u saradnji sa odgovarajucim republickim sindikatima, statutima ureduju medusobne odnose.
Clan 24.

Samostalni sindikat može istupiti iz Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Samostalni sindikat može da bude iskljucen iz Saveza.

Clan 25.

Odluku o istupanju iz Saveza samostalnih sindikata Vojvodine donosi najviši organ samostalnog sindikata u skladu sa sopstvenim statutom, u sledecim slucajevima:

• ukoliko Savez sindikatu ne obezbeduje adekvatnu tehnicku i strucnu pomoc,
• ukoliko Savez onemogucava ili otežava aktivnosti sindikata iIi
• ako zahtev za istupanje pismeno uputi više od 4000 clanova sindikata.

Na sednicu organa na kojoj se razmatra i donosi odluka o istupanju iz Saveza obavezno se pozivaju predsednik Saveza, predsednik Statutarnog odbora SSSV i predsednik Nadzornog odbora SSSV.

Odluka o istupanju iz stava 1 ovog clana mora biti doneta najmanje tri meseca pre dana istupanja, a stupa na snagu na dan istupanja.

Clan 26.

Samostalni sindikat koji ne sprovodi odluke organa Saveza, koji deluje suprotno ovom statutu ili ne izvršava materijalno-finansijske obaveze prema Savezu, koji deluje sa stranackih pozicija ili protiv interesa Saveza može biti iskljucen iz Saveza.

Odluku o iskljucenju iz stava 1. ovog clana donosi Vece SSSV, vecinom od ukupnog broja clanova, a odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

Pre donošenja odluke iz stava 1. ovog clana Vece SSSV je dužno da upozori nadležni organ samostalnog sindikata o postojanju razloga za iskljucenje, da zatraži da se izjasni o spornim pitanjima i o tome obavesti svoje clanstvo.

Predsednik samostalnog sindikata dužan je da na zahtev predsednika Saveza sazove sednicu nadležnog organa samostalnog sindikata u roku od 15 dana i omoguci ucešce predstavnika Saveza u njegovom radu.

Ukoliko predsednik samostalnog sindikata ne postupi u skladu sa stavom 4. ovog clana, predsednik Saveza zakazuje sednicu nadležnog organa samostalnog sindikata.

Nadležni organ samostalnog sindikata može da odluci da sa predstavnicima Veca SSSV nade rešenje za pitanja koja su predmet spora u roku od 30 dana.

Ukoliko u predvidenom roku ne dode do sporazumnog rešavanja spornog pitanja ili ako se ne održi sednica organa samostalnog sindikata, Vece SSSV donosi odluku iz stava 2. ovog clana.

Na odluku o iskljucenju samostalni sindikat ima pravo da Konferenciji SSSV podnese žalbu, ali žalba ne zadržava izvršenje.
Clan 27.

Samostalni sindikat koji je istupio, odnosno koji je iskljucen iz Saveza samostalnih sindikata Vojvodine ima obavezu da izmiri sve dospele materijalno-finansijske obaveze prema Savezu do dana stupanja na snagu odluke o istupanju, odnosno odluke o iskljucenju iz Saveza.

Danom stupanja na snagu odluke o istupanju, odnosno o iskljucenju, samostalni sindikat gubi pravo na korišcenje:
- obeležja Saveza,
• poslovnog prostora u celini Saveza,
• nepokretne i pokretne imovine celine Saveza,
• strucnih, tehnickih i finansijskih usluga službi u celini Saveza,
• svih drugih prava u Savezu.


V SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA NA TERITORIJI

Clan 28.

U Savezu samostalnih sindikata Vojvodine organizuje se Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština u njegovom sastavu, koji konstituišu sindikati grada Novog Sada i opština.

Organi Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština su: izborna skupština, vece, nadzorni, statutarni odbor i predsedništvo.

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština statutom bliže ureduje organizovanost, sadržaj i nacin svoga rada, u skladu sa Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije i ovim statutom.

U Savezu samostalnih sindikata Vojvodine mogu da se organizuju savezi samostalnih sindikata gradova, u skladu sa odlukom Veca Saveza samostalnih sindikata Srbije, na predlog Veca SSSV.
Clan 29.

Savez samostalnih sindikata Vojvodine formira saveze samostalnih sindikata sa sedištem u gradovima i opštinama za podrucje više opština koje prema njima gravitiraju kao administrativnom, ekonomskom i kulturnom centru (u daljem tekstu: Savez samostalnih sindikata na teritoriji).

Za opštine koje su izvan sedišta iz stava 1. ovog clana formiraju se povereništva.

Izuzetno, kada postoje posebni razlozi, Savez samostalnih sindikata Vojvodine može da formira Savez samostalnih sindikata opštine.

Savez samostalnih sindikata Vojvodine može da formira Savez samostalnih sindikata iz stavova 1. i 3. ovog clana ako poseduje kadrovske, organizacione, finansijske i tehnicke uslove za uspešnu realizaciju svih obaveza i aktivnosti utvrdenih ovim statutom, i to:
• da je na radu u Savezu najmanje jedno izborno lice,
• da ima strucnu službu osposobljenu za pravovremeno, strucno pružanje pomoci i radno-pravne zaštite clanstvu samostalnih sindikata, sindikalnim oganizacijama i organima samostalnih sindikata formiranim za odgovarajucu teritoriju, tehnicki opremljenu savremenom opremom,
• da ostvaruje prihode od clanarine iz kojih se mogu izvršavati sve obaveze koje proizilaze iz ovog statuta i Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluku o formiranju Saveza samostalnih sindikata na teritoriji i povreništava za opštine u AP Vojvodini donosi Vece SSSV na osnovu prethodno obavljenih konsultacija sa organima Saveza samostalnih sindikata na teritoriji i upucuje je na verifikaciju Vecu Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Clan 30.

Organi Saveza samostalnih sindikata na teritoriji su: izborna skupština, vece i nadzorni odbor.

U sredinama sa vecim brojem clanova samostalnih sindikata, mogu se formirati predsedništva kao izvršni organi veca Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

U sastavu organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji obezbeduje se srazmerna zastupljenost predstavnika sindikalnih organizacija iz delatnosti za koje su organizovani samostalni sindikati u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine i Srbije.

U pripremi izbora veca donose odluke o broju, sastavu i nacinu izbora clanova organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji, u skladu sa pravilima o radu.

Clan 31.
Vece Saveza samostalnih sindikata na teritoriji:
1. angažuje se na realizaciji interesa i zahteva ukupnog clanstva pred organima lokalne samouprave i udruženjima poslodavaca,
2. ucestvuje u konstituisanju i radu lokalnog socijalno - ekonomskog saveta i lokalnog saveta za zapošljavanje,
3. ostvaruje kontakte i saradnju sa inspekcijskim organima i organima socijalnih fondova,
4. inicira i ucestvuje u zakljucivanju posebnog kolektivnog ugovora za teritoriju lokalne samouprave,
5. sprovodi odluke viših organa Saveza samostalnih sindikata i vodi zajednicke akcije,
6. upucuje predloge, zahteve i inicijative višim organima Saveza samostalnih sindikata za zauzimanje stavova, donošenje odluka i vodenje akcija,
7. obezbeduje tehnicke, organizacione, strucne i finansijske uslove za rad organa samostalnih sindikata na svojoj teritoriji,
8. pruža pomoc u vodenju aktivnosti i koordinira rad formiranih organa samostalnih sindikata na svojoj teritoriji,
9. na zahtev i u saradnji sa odgovarajucim samostalnim sindikatom pruža pomoc u radu sindikalnim organizacijama,
10. obezbeduje tehnicke, strucne i finansijske uslove za rad povereništava i poverenika u svom sastavu,
11. pruža radno-pravnu zaštitu clanovima samostalnih sindikata,
12. u saradnji sa samostalnim sindikatima pruža strucnu i tehnicku pomoc na uclanjivanju i organizovanju novih clanova samostalnih sindikata,
13. angažuje se na osposobljavanju kadrova i clanstva za sindikalni rad na zahtev samostalnih sindikata,
14. stara se o informisanju clanstva i javnosti u ukupnom sindikalnom radu i angažuje se u propagandnim aktivnostima,
15. ucestvuje u ostvarivanju medunarodne regionalne sindikalne saradnje,
16. stara se o organizovanju rekreativnog odmora clanstva,
17. organizuje rad strucne službe,
18. stara se o imovini Saveza samostalnih sindikata na teritoriji, osniva fondove i angažuje se na razvoju marketinga,
19. predlaže odgovarajucem samostalnom sindikatu da sazove sednicu organa sindikalne organizacije, ukoliko to ne ucini predsednik sindikalne organizacije na zahtev ovlašcenih predlagaca,
20. predlaže odgovarajucem samostalnom sindikatu da donese odluku o raspuštanju organa sindikalne organizacije, ukoliko taj organ deluje suprotno programu i statutu,
21. donosi odluku o privremenom iskljucenju iz sastava veca clanova, ukoliko organizacije koje oni u vecu predstavljaju, kršeci statutarne obaveze, ugrožavaju funkcionisanje Saveza, uz prethodno obaveštavanje clana veca i organizacije o postojanju razloga za privremeno iskljucenje, vecinom od ukupnog broja clanova veca,
22. donosi odluke i akta neophodna za svoj rad i ostvarivanje uloge utvrdene ovim i Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije,
23. obavlja i druge poslove koji proizilaze iz uloge utvrdene ovim statutom, u skladu sa pravilima o radu.
Clanovi veca za svoj rad odgovaraju organima i organizacijama koji su ih u vece izabrali, a za realizaciju odluka, stavova i zakljucaka viših organa Saveza odgovaraju tim organima.
Clan 32.
Odluku o sastavu, delokrugu i nacinu rada povereništava donosi odgovarajuce vece Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.
Povereništvo u koordinaciji sa Savezom samostalnih sindikata na teritoriji u cijem je sastavu:
1. zauzima stavove i zastupa interese clanstva pred organima lokalne samouprave I udruženjima poslodavaca u opštini,
2. ucestvuje u konstituisanju i radu lokalnog socijalno-ekonomskog saveta,
3. pruža pomoc sindikalnim organizacijama i clanovima samostalnih sindikata,
4. stara se o informisanju clanstva i javnosti o sindikalnom radu u opštini za koje je formirano,
5. angažuje se na realizaciji stavova, odluka i akcija viših organa samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata,
6. upucuje predloge, stavove i inicijative višim organima samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata,
7. angažuje se na uclanjivanju zaposlenih u samostalne sindikate,
8. stara se o uplati clanarine u utvrdenim proporcijama,
9. obavlja i druge poslove, u skladu sa interesima clanstva, polazeci od odluke o formiranju povereništva, ovog statuta i pravila o radu Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.
Clanovi povereništva za svoj rad odgovaraju organizacijama koje u povereništvu predstavljaju, a za realizaciju odluka viših organa odgovaraju vecu Saveza samostalnih sindikata u cijem se sastavu nalaze.
Na predlog povereništva, vece Saveza samostalnih sindikata na teritoriji donosi odluku o imenovanju poverenika.

Za poverenika se može imenovati lice koje raspolaže strucnim i sindikalnim sposobnostima za obavljanje poverenih poslova.
Poverenik, po pravilu, treba da bude na profesionalnom radu u vecu koje ga je imenovalo.
U skladu sa odlukom o imenovanju, poverenik može volonterski obavljati poslove.
Clan 33.
Poverenik ima sledece obaveze:
• saziva i predsedava sastancima povereništva,
• neposredno komunicira sa nadležnim organima lokalne samouprave, inspekcijskim i organima socijalnih fondova u opštini i ucestvuje u radu socijalno-ekonomskog saveta opštine,
• daje clanstvu informacije o nacinima ostvarivanja sindikalnih i prava iz radnog odnosa i neposredno se angažuje na njihovoj zaštiti,
• pruža pomoc u radu sindikalnim organizacijama, posebno kod zakljucivanja i primeni kolektivnog ugovora;
• angažuje se na uclanjavanju zaposlenih u samostalne sindikate i na organizovanju novih sindikalnih organizacija u saradnji sa organima samostalnih sindikata;
• stara se o ostvarivanju uslova za rad sindikalnih organizacija kod poslodavca;
• prati uslove rada i pokrece inicijative za preduzimanje mera kojima se obezbeduje poštovanje utvrdenih merila i standarda u oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu;
• neposredno se angažuje na realizaciji aktivnosti samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata u sindikalnim organizacijama;
• obavlja i druge operativne, strucne i savetodavne poslove koji proizilaze iz odredbi ovog statuta i pravila Saveza samostalnog sindikata na teritoriji.
Poverenik za svoj rad odgovara povereništvu i Savezu samostalnih sindikata na teritoriji u cijem je sastavu povereništvo.
Clan 34.
Svake pete godine održava se Izborna skupština Saveza samostalnih sindikata na teritoriji u skladu sa Odlukom Veca Saveza samostalnih sindikata Srbije o izborima i Odlukom Veca SSSV o sprovodenju i dinamici izbornih aktivnosti.
Izbornu skupštinu cine clanovi veca i nadzornog odbora prethodnog i novog saziva.
Izborna skupština verifikuje izbor clanova veca i nadzornog odbora novog saziva, razmatra i usvaja izveštaj o radu veca izmedu dve izborne skupštine, izveštaj nadzornog odbora, programske zadatke za naredni petogodišnji period, pravila o radu, vrši izbor predsednika veca i daje razrešnicu clanovima veca i nadzornog odbora prethodnog saziva.
Clanovi veca i nadzornog odbora prethodnog saziva nemaju pravo odlucivanja prilikom njihovog razrešenja.
Clan 35.
Nadzorni odbor Saveza samostalnih sindikata na teritoriji vrši nadzor nad ostvarivanjem politike finansiranja, raspodele i upotrebe sredstava sindikalne clanarine, sredstava po drugim osnovama i nad korišcenjem i raspolaganjem imovinom, najmanje jednom godišnje upoznaje vece s rezultatima nadzora i predlaže mere koje treba preduzeti radi poboljšanja stanja.
Nadzorni odbor iz stava 1. ovog clana ima najmanje tri clana.
Nadzorni odbor iz svog sastava bira predsednika.
Odluku o broju, sastavu i nacinu izbora nadzornog odbora donosi odgovarajuce vece Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.
Clan 36.

Izborna skupština Saveza samostalnih sindikata na teritoriji bira predsednika veca, koji je po funkciji clan veca.
Kandidatom za predsednika veca Saveza samostalnih sindikata na teritoriji smatra se onaj kandidat koga su predložili:
• jedna trecina formiranih organa samostalnih sindikata, odnosno
• jedna trecina organa sindikalnih organizacija, odnosno
• vece Saveza samostalnih sindikata ili
• viši organ Saveza samostalnih sindikata.

Predsednik veca predstavlja i zastupa Savez, potpisuje akta i dokumente veca, saziva i predsedava sednicama veca i predsedništva, ukoliko je formirano, koordinira rad sa predsednikom Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i ostvaruje kontakte sa predstavnicima lokalne samouprave i udruženjima poslodavaca na lokalnom nivou, odgovoran je za sprovodenje usvojenih odluka veca, koordinira rad povereništava i poverenika u sastavu Saveza, nalogodavac je za raspolaganje sredstvima veca, odlucuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa zaposlenih u savezu i obavlja i druge poslove u skladu sa ovim statutom i Pravilima o radu.
Za svoj rad predsednik odgovara Vecu, a za realizaciju odluka viših organa Saveza odgovara i tim organima.
Clan 37.
Na predlog predsednika, vece Saveza samostalnih sindikata na teritoriji iz svog sastava bira sekretara veca.
U sredinama sa vecim brojem clanova, veca mogu da imaju i potpredsednike cije se imenovanje vrši u skladu sa odredbama ovog statuta.
Sekretar veca organizuje rad na izvršavanju donetih odluka, stavova i zakljucaka veca, rukovodi i odgovoran je za rad strucne službe veca, radi po nalogu predsednika i zamenjuje ga u slucaju sprecenosti i odsutnosti.
Potpredsednik veca prati stanje i probleme u odredenim oblastima delovanja veca, predlaže donošenje odluka i vodenje akcija i angažuje se na njihovoj realizaciji. Radi po nalogu predsednika i odgovoran je za podrucje svoga rada.
Sekretar i potpredsednik veca za svoj rad odgovorni su vecu i predsedniku.
Clan 38.
Savezi samostalnih sindikata formirani na teritoriji pravilima o radu bliže ureduju sopstvenu organizovanost, sadržaj i nacin rada, u skladu sa ovim statutom.

VII ZAJEDNICKE ODREDBE O RADU ORGANA SAVEZA
SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE
Clan 39.
Clanovi organa Saveza samostalnih sindikata imaju jednaka prava, obaveze i odgovornosti i licno i kolektivno su odgovorni za rad organa ciji su clanovi, srazmerno funkcijama koje obavljaju.
Prava i dužnosti clana organa Saveza su da:
• ucestvuje u radu organa i zastupa interese organa i organizacija koji su ga birali;
• sprovodi stavove i odluke organa i realizuje zaduženja koja mu poveri;
• predlaže razmatranje, traži objašnjenja i dobija informacije o pitanjima iz nadležnosti organa;
• redovno informiše organe i organizacije koji su ga birali o radu organa ciji je clan i doprinosi afirmaciji stavova i odluka koje donosi;
• rukovodi se nacelima solidarnosti i demokratskim principima kod izgradivanja stavova i donošenja odluka;
• ocenjuje rad drugih i pokrece pitanje njihove odgovornosti.

Clan 40.
Organi Saveza samostalnih sindikata punovažno rade ako sednici prisustvuje više od polovine clanova, a odluke donose ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih clanova, osim kod donošenja odluka za koje je ovim statutom predvidena kvalifikovana vecina.
Clan 41.
Mandat clanova organa i nosilaca funkcija u Savezu samostalnih sindikata traje pet godina i može se ponoviti još jednom.
U slucajevima prestanka clanstva u organu, odnosno prestanka funkcije u toku mandata, novoizabranim clanovima i nosiocima funkcija mandat traje do redovnih izbora.
Clan 42.
Radi zaštite posebnih interesa žena i mladih, pri vecima saveza samostalnih sindikata formiraju se sekcije žena i sekcije mladih, kao oblici delovanja.
Sastav i delokrug rada sekcije žena, odnosno sekcije mladih ureduje se odlukom koju donosi vece.
Sekcije svojim pravilima, u skladu sa ovim statutom i odlukom veca, bliže ureduju organizovanost, organe, sadržaj i nacin rada.
Predsedništvo imenuje predsednika sekcije i daje saglasnost na tekst pravila sekcije.

VIII IZBORI, PRESTANAK CLANSTVA U ORGANU
I PRESTANAK FUNKCIJE

Clan 43.
Izbori za clanove organa i nosioce funkcija u organizacijama i organima Saveza samostalnih sindikata Vojvodine obavljaju se svake pete godine na osnovu odluke Veca Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i odluke Veca Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Izuzetno, izbori se mogu obaviti i u toku trajanja mandata ukoliko su dovedeni u pitanje uslovi za rad i funkcionisanje organizacija i organa iz stava 1 ovog clana.
Clan 44.
Samostalni sindikati sopstvenim statutarnim dokumentima regulišu postupak predlaganja i izbora svojih clanova u organe Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Clan 45.
Za nosioce funkcija i clanove organa Saveza samostalnih sindikata Vojvodine predlažu se kandidati koji su ispoljili sposobnost i znanje za ostvarivanje interesa i zaštitu prava clanova, koji poseduju organizacione i druge sposobnosti za sindikalni rad i koji uživaju poverenje kod clanstva.

Clan samostalnog sindikata može biti predlagan za clana i nosioca funkcije u organu Saveza samostalnih sindikata.
Izuzetno od stava 1. ovog clana, clan samostalnog sindikata koji je izabran, odnosno imenovan na poslovodnu funkciju ili funkciju u državnim organima i politickim strankama, dok obavlja tu funkciju ne može biti biran za clana organa i nosioca funkcije u Savezu samostalnih sindikata.
Organi sindikalnih organizacija, samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata imaju pravo da predlažu clanove organa i nosioce funkcija u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine i Srbije u skladu sa ovim statutom i Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Za clanove organa i nosioce funkcija u Savezu samostalnih sindikata mogu se predlagati kandidati iz sindikalnih organizacija i samostalnih sindikata koji poštuju obaveze utvrdene ovim statutom i Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Clan 46.
Izbor predsednika i sekretara veca Saveza samostalnih sindikata formiranih na teritoriji se verifikuje.

Verifikaciju izbora predsednika i sekretara veca Saveza samostalnih sindikata na teritoriji Vojvodine, iz stava 1. ovog clana, vrši Predsedništvo SSSV i izveštaj o verifikaciji izbora dostavlja Predsedništvu Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Ukoliko za organe i nosioce funkcija u Savezu samostalnih sindikata na teritoriji nisu sprovedeni izbori ili nisu izvršeni u skladu sa ovim statutom, Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije i odlukom o održavanju izbora, Predsedništvo SSSV može imenovati poverenika Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

Poverenik je dužan da u roku od 90 dana od dana stupanja na dužnost sprovede izbore u skladu sa ovim statutom i Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Prava, obaveze i odgovornosti poverenika iz stava 3. ovog clana utvrduju se bliže odlukom o njegovom imenovanju.
Clan 47.
Izbor clanova organa i nosilaca funkcija u svim organima Saveza samostalnih sindikata vrši se tajnim glasanjem, po pravilu, od više kandidata.
Izuzetno, ukoliko nije predloženo više kandidata, izbor nosioca funkcije vrši se od jednog kandidata.
Kandidati za nosioce najodgovornijih funkcija mogu biti samo na jednoj kandidatskoj listi.
Svaki predloženi kandidat je dužan da se izjasni o prihvatanju kandidature cime stice pravo da bude na kandidatskoj listi.
Lista kandidata i glasacki listici sacinjavaju se prema azbucnom redu prezimena i imena kandidata.
Ukoliko je utvrdeno više kandidata izabran je onaj kandidat koji dobije više od polovine glasova prisutnih clanova organa Saveza samostalnih sindikata.
Za kandidate koji nisu dobili potreban broj glasova iz stava 6. ovog clana, sprovodi se drugi krug glasanja.
Za drugi krug glasanja utvrduju se kandidati koji su u prvom krugu dobili najveci broj glasova i to za jednog kandidata više od broja koji se bira.
U drugom krugu izabrani su oni kandidati koji dobiju najveci broj glasova.
Ukoliko u drugom krugu glasanja dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izabran je kandidat koji se po redosledu na glasackom listicu nalazi prvi.
Ako je na listi utvrden jedan kandidat, izabran je ako dobije više od polovine glasova ukupnog broja clanova organa.
Ukoliko utvrdeni kandidat ne dobije potrebnu vecinu, iz stava 11. ovog clana, izbori se ponavljaju sa više kandidata.

Clan 48.
Predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine bira Konferencija na osnovu predloga najmanje:
• tri najviša organa samostalnih sindikata organizovanih u Pokrajini (izborne skupštine, konferencije), odnosno
• tri najviša organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji (izborne skupštine, konferencije), odnosno
• 30 sindikalnih organizacija samostalnih sindikata.
Predlog kandidata za predsednika Saveza dostavlja se Vecu SSSV u pisanoj formi sa obrazloženjem, najkasnije 8 dana pre održavanja Konferencije.
Kandidat za predsednika Saveza ima pravo i obavezu da se obrati delegatima Konferencije iznoseci svoj plan vodenja Saveza, u skladu sa usvojenim Programom SSSV.
Na postupak glasanja o kandidatima za predsednika Saveza shodno se primenjuje clan 47. ovog statuta.
Ukoliko u toku mandatnog perioda predsedniku Saveza samostalnih sindikata Vojvodine prestane funkcija, Vece SSSV vrši izbor predsednika na predlog pokrajinskih odbora samostalnih sindikata i Veca Saveza samostalnih sindikata na teritoriji po postupku sadržanom u ovom clanu.
Clan 49.
Clanstvo u organu Saveza samostalnih sindikata prestaje:
• prestankom clanstva u sindikatu,
• odlaskom u penziju,
• podnošenjem ostavke,
• opozivom,
• izborom, odnosno imenovanjem na poslovodnu ili javnu funkciju iz clana 45. ovog statuta,
• razrešenjem,
• istekom mandata organa.
Clan 50.
Nosiocu funkcije u organu Saveza samostalnih sindikata funkcija prestaje zbog:
1. podnošenja ostavke,
2. odlaska u penziju,
3. izbora, odnosno imenovanja na poslovodnu ili javnu funkciju iz clana 45. ovog statuta,
4. opoziva,
5. razrešenja i
6. isteka mandata organa.
Clan 51.
Nosioci funkcija i clanovi organa Saveza samostalnih sindikata ostavku podnose organu u kome se obavlja funkcija, odnosno u kome se ima svojstvo clana organa.
Konstatovanjem ostavke nosioca funkcije donosi se odluka o imenovanju vršioca dužnosti funkcije iz redova clanstva organa i pokrece postupak za izbor novog nosioca funkcije.
Clan 52.
Opoziv iz clanova 49. i 50. ovog statuta vrši se u slucajevima:
1. delovanja suprotno Statutu i Programu Saveza samostalnih sindikata Vojvodine,
2. nanošenja štete Savezu samostalnih sindikata,
3. neizvršavanje odluka organa Saveza samostalnih sindikata,
Clan 53.
Predlog za opoziv nosioca funkcije u organu Saveza samostalnih sindikata, koji mora biti obrazložen, može dati:
• jedna trecina organa samostalnih sindikata na odgovarajucem nivou organizovanja,
• jedna trecina organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji,
• jedna trecina organa sindikalnih organizacija samostalnih sindikata,
• viši organ Saveza samostalnih sindikata,
• jedna trecina clanova organa u kome se obavlja funkcija.
O predlogu za opoziv vodi se rasprava na sednici organa u kome se obavlja funkcija.
Prihvatanjem predloga za opoziv sprovodi se tajno izjašnjavanje na sednici organa.
Odluka o opozivu doneta je ako se za opoziv izjasni više od polovine od ukupnog broja clanova organa.
Odluka o opozivu dostavlja se na dalji postupak organu koji je opozvanog nosioca funkcije izabrao za clana organa.
Istovremeno sa donošenjem odluke o opozivu nosioca funkcije donosi se i odluka o imenovanju vršioca dužnosti i pokrece se postupak za izbor novog nosioca funkcije.

Ukoliko nije usvojena odluka o opozivu, novi predlog za opoziv iz istih razloga može se podneti nakon isteka roka od šest meseci od prethodnog izjašnjavanja.
Clan 54.
Opoziv clanova organa Saveza samostalnih sindikata vrše organi koji su ih birali na sopstvenu inicijativu ili na predlog organa Saveza samostalnih sindikata ciji je clan.
Odluka o opozivu donosi se u skladu sa statutom i pravilima kojima se reguliše rad organa koji glasa o opozivu.
Clan 55.
Razrešenje clana organa i nosioca funkcije u organima Saveza samostalnih sindikata vrši se u slucajevima:
• protivpravnog ponašanja;
• neopravdanog odsustvovanja sa sednica, najmanje tri sednice uzastopno;
• dugotrajne bolesti i druge objektivne sprecenosti.
Odluku o razrešenju donosi organ Saveza samostalnih sindikata ciji je clan, odnosno nosilac funkcije ako se za nju izjasni vecina prisutnih clanova.
Predlog za razrešenje clana može dati organ koji ga je birao ili organ Saveza samostalnih sindikata u kome je clan.
Predlog za razrešenje nosioca funkcije može dati organ Saveza samostalnih sindikata koji ga je birao ili viši organ Saveza samostalnih sindikata.
Clan 56.
Danom prestanka funkcije predsednika samostalnog sindikata, odnosno predsednika veca Saveza samostalnih sindikata na teritoriji prestaje i svojstvo clana u organu Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, ukoliko se u njegovom sastavu nalazi po funkciji.
Clan 57.
Izmedu dve Konferencije funkcija predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine može da prestane:
• podnošenjem ostavke,
• razrešenjem u slucaju iz clana 55. stav 1. tacke 1. i 3. ovog statuta,
• izborom, odnosno imenovanjem na poslovodnu ili javnu funkciju,
• opozivom.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine ostavku podnosi Vecu SSSV.
Odluku o razrešenju predsednika Saveza donosi Vece SSSV, u skladu sa clanom 55. stav 2. ovog statuta.
Opoziv predsednika Saveza može se sprovesti u slucajevima utvrdenim clanom 52. ovog statuta na obrazloženi predlog:
• jedne trecine clanova Veca,
• organa samostalnih sindikata u kojima je organizovana najmanje polovina clanstva ili
• organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji koji obuhvataju najmanje polovinu clanstva.

O predlogu za opoziv predsednika Saveza vodi se rasprava na sednici Veca SSSV.
Prihvatanjem predloga za opoziv sprovodi se tajno izjašnjavanje.
Odluka o opozivu predsednika Saveza doneta je ako se za opoziv izjasni više od dve trecine od ukupnog broja clanova Veca.

IX MATERIJALNO FINANSIJSKA SREDSTVA I IMOVINA SINDIKATA
I SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE
Clan 58.
Samostalni sindikati i Savez samostalnih sindikata Vojvodine zajednicki finansiraju svoju aktivnost.

Samostalni sindikati i Savez samostalnih sindikata Vojvodine sticu nepokretnu imovinu, njome upravljaju i raspolažu uz saglasnost Veca Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Imovina samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata Vojvodine je materijalno-finansijska osnova za aktivnost i delovanje sindikata i Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Imovinu samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata Vojvodine cini sva nepokretna i pokretna imovina, novcana sredstva, hartije od vrednosti i imovinska prava koja se vode pri organima samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Izvori prihoda samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata Vojvodine su: clanarina, prihodi od imovine, prihodi od poslovanja i marketinga, donacije, legati, prilozi, pokloni i sredstva iz drugih izvora.
Imovina samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sinikata ne može se prenostiti bez naknade, osim na organizacije samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata.
Imovina koju je Savez uložio u samostalne sindikate ostaje u vlasništvu Saveza.
Ako se deo clanova samostalnog sindikata organizuje izvan Saveza, na tu organizaciju se ne može preneti imovina ili deo imovine iz stava 4. ovog clana.
Clan 59.
Clanarina u celini Saveza samostalnih sindikata Srbije je jedinstvena, iznosi 1% zarade clana, odnosno 0,5% penzije, odnosno 0,5% naknade, a procentualna raspodela se vrši u skladu sa Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Clan 60.
Savez samostalnih sindikata Vojvodine, radi obavljanja funkcija sindikata i Saveza samostalnih sindikata i efikasnijeg korišcenja sredstava, može formirati samostalno ili kao saosnivac odredene oblike pravnih lica, koja mogu poslovati i sa trecim licima i ostvarivati dobit, ciji odgovarajuci deo pripada Savezu samostalnih sindikata i samostalnim sindikatima Vojvodine.
Savez samostalnih sindikata Vojvodine može biti akcionar u akcionarskim društvima, bankama i drugim institucijama.

X SEDIŠTE, AMBLEM I PECAT SAVEZA SAMOSTALNIH
SINDIKATA VOJVODINE
Clan 61.
Sedište Saveza samostalnih sindikata Vojvodine nalazi se u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 24.
Skraceni naziv Saveza samostalnih sindikata Vojvodine je SSSV.
U medunarodnim komunikacijama Savez koristi naziv na engleskom jeziku: “Autonomus trade union alliance of Vojvodina.”
Clan 62.
Savez samostalnih sindikata Vojvodine, samostalni sindikati i savezi samostalnih sindikata na teritoriji imaju status pravnog lica.
Savez samostalnih sindikata Vojvodine ima pecat koji je okruglog oblika i sadrži tekst: "Savez samostalnih sindikata Srbije, Savez samostalnih sindikata Vojvodine, Novi Sad,” a u sredini pecata je amblem Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Tekst pecata Saveza samostalnih sindikata Vojvodine je na srpskom jeziku i ispisan je cirilicom.
U nacionalno mešovitim sredinama tekst pecata je i na jezicima nacionalnih manjina.
Savez samostalnih sindikata Vojvodine ima zastavu tamnoplave boje, dimenzija dva prema jedan, sa amblemom Saveza samostalnih sindikata Srbije i tekstom: „Savez samostalnih sindikata Vojvodine“ bele boje, ispisanim cirilicom ili latinicom.

XI SLUŽBA U SAVEZU SAMOSTALNIH
SINDIKATA VOJVODINE
Clan 63.
Za obavljanje strucnih, administrativnih, racunovodstvenih, tehnickih i drugih slicnih poslova za samostalne sindikate i organe Saveza samostalnih sindikata Vojvodine formira se zajednicka strucna služba Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Formiranje Službe, organizovanost i nacin njenog rada ureduje se aktima koje donosi Predsedništvo SSSV.
Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Strucnoj službi ureduju se kolektivnim ugovorom, ugovorima o radu i drugim aktima, u skladu sa zakonom.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Clan 64.
Izmedu dve konferencije, Vece SSSV vrši izmene i dopune ovog statuta.
Na pitanja koja nisu uredena ovim statutom primenjuju se odluke Veca Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Statut Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Clan 65.
Samostalni sindikati delatnosti Vojvodine i savezi samostalnih sindikata na teritoriji uskladice svoja dokumenta sa ovim statutom u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu.
Clan 66.
Ovaj statut je usvojen na Dvadesetoj konferenciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, održanoj 19. marta 2010. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli SSSV.
Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Saveza sindikata Vojvodine usvojen na Devetnaestoj konferenciji SSSV održanoj 23. marta 2006. godine, sa izmenama i dopunama usvojenim 2. jula 2009. godine i 9. decembra 2009. godine.
*
* *